МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански “ ще проведе информационни срещи за популяризиране Стратегията  за Водено от общностите местно развитие.

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в  предстоящите събития.

Дейност

Дата на провеждане

Начален час

Населено място от територията на МИГ

Място на провеждане на информационната дейност

1.

Информационна среща за популяризиране на стратегията за ВОМР на МИГ Сандански

28.11.2016 г.

10:30 ч.

Гр.Мелник

НЧ „Емануил Васкидович – 1886“

29.11.2016 г.

10:30 ч.

община Сандански             с. Катунци

НЧ „Просвета -1935“

30.11.2016 г.

10:30 ч.

община Сандански             с. Дамяница

Заведението на стадиона

01.12.2016 г.

10:30 ч.

Гр. Сандански

Малка зала в хотел „ Медите Ризорт Спа “ с.Поленица, община

Сандански

 

Подписано споразумение

На 21.10.2016 г. Председателят на УС на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ г-н Кирил Котев подписа Споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР с Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към стратегията за ВОМР е в размер на 2 933 745,00 лева. Стратегията получава подкрепа от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони чрез ПРСР 2014-2020 г.

Одобрените средства по тази подмярка са предвидени за предоставяне на финансова помощ на потенциални бенефициери от територията на община Сандански, като крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегията за ВОМР е до 30.06.2023 г. В стратегия за ВОМР на МИГ Сандански са включени за подпомагане следните мерки:

 

 • Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ с бюджет 293 374,50 лв.;
 • Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с бюджет 293 374,50 лв.;
 • Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ с бюджет 977 915,00 лв.;
 • Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ с бюджет 801 890,30 лв.;
 • Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ с бюджет 391 166,00 лв.;
 • Мярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“ с бюджет 48 895,75лв.;
 • Мярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ с бюджет 78 233,20 лв.;
 • Мярка 8.5 „Подпомагане за инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“ с бюджет 48 895,75 лв.
 

Покана за общо събрание

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” № 20, ет. 1, град Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 01.11.2016 г. / вторник /, от 17:10 ч., в Конферентната зала на хотел „Медите Ризорт Спа“, с. Поленица, при следния дневен ред:

 1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
 2. Избор на водещ, секретар-протоколист и преброител/и;
 3. Приемане на дневен ред;
 4. Одобрение на общият размер на средствата по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на  Стратегията за местно развитие”  от ПРСР 2014-2020 г. за периода на прилагане на стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, които ще бъдат заявени за одобрение съгласно чл. 11, ал. 1, от наредба № 1/22.01.2016 г. на МЗХ и споразумение на изпълнение на СВОМР № РД50-148/21.10.2016г.
 5. Взима решение Управителният съвет ежегодно да одобрява годишното разпределение на планираните дейности и разходи по подмярка 19.4„ Текущи разходи и популяризиране на  Стратегията за местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.
 6. Взимане на решение за членство на „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”  в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация  „Българска национална лидер мрежа” и избор на представител на  МИГ Сандански в общото събрание в асоциацията.

 

Писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес. Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

 

Управителен съвет
СНЦ „Местна инициативна група
Сандански – МИГ Сандански”

   

Изпълнение по договор за БФП №РД 50-161/ 07.12.2015 г.

На 30.05.2016 Г. СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ входира заявление за одобрение на Стратегия за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. Стратегията за ВОМР на МИГ Сандански бе разработена в изпълнение на дейностите съгласно договор за БФП №РД 50-161/ 07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“.

Резултатите от изпълнението на Договора са налични в Секция „За проекта“ – подсекция „Дейности по подмярка 19.1“

 

Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка

Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка за проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански".

Решение на РИОСВ

   

Страница 1 от 18


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140
Български (България)English (United Kingdom)

За община Сандански

Слайдшоу

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109