МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

Покана за участие в информационни срещи и семинари

В изпълнение на Договор № РД50 – 161 / 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански “ ще проведе информационни срещи и семинари за популяризиране процеса на разработка на Стратегия по подхода ВОМР „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящите информационни събития.

 

График и пълен текст на поканата

 

ДОГОВОР ПО ПРСР 2014-2020

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” сключи Договор с № РД 50-161/ 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.Страни по договора са Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” – РА и Сдружение „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански” за извършване и  финансиране на подготвителни дейности по прилагане на подхода ЛИДЕР, изграждане на ВОМР и разработване на Стратегия за местно развитие съгласно ПРСР 2014-2020.


Одобрената безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта е в размер на 48 825.75лв.

Финансовата помощ се предоставя за изпълнение на следните дейности по проекта:

- популяризиране процеса на разработка на Стратегията;

- обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери;

- проучване и анализ на територията;

- разходи, свързани с подготовка на Стратегията, включително и консултиране на местната общност;

-дейности, свързани с извършването на административни разходи.

Очаквани резултати:

 1. брой на участниците, присъстващи на работни/информационни срещи – мин.280 човека;
 2. брой  обучени лица – мин.50 човека;
 3. брой на населението, обхванато от информационните събития – мин.470 човека;
 4. брой населени места, обхванати от дейностите – мин.54 населени места;
 5. проучване и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците, състоянието на населените места с цел създаване на база данни, която ще бъде използвана при изготвянето на Стратегия за местно развитие за ВОМР.
 6. публикуване на информация в местни медии;
 7. изготвена стратегия за местно развитие за ВОМР.

Със изпълнението на дейностите по подмярката, ще бъдат постигнати следните цели:

 1. подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на местни инициативни групи на местно ниво;
 2. подпомагане на процеса за подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР или повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 3. насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие чрез:
 4. подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд;
 5. подкрепа за популяризиране на местната идентичност.

Срокът за изпълнение на договора е до 6 месеца от датата на подписване  07.12.2015 г.

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” № 20, ет. 1, град Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 20.01.2016 г. /сряда/, от 17:10 ч., в Залата на Общински съвет, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 14, при следния дневен ред:

 1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
 2. Избор на водещ и секретар-протоколист;
 3. Приемане на дневен ред;
 4. Приемане на решение на ОбС гр.Сандански относно определяне на  представител на Община Сандански в Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението;
 5. Приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността на Сдружението;
 6. Избор на Управителен съвет , поради изтичане на мандата / чл.34 и чл.38 от Устава на Сдружението/ ;
 7. Избор на Председател на УС;
 8. Гласуване на предложения за изменения и допълнения в Устава;
 9. Други предложения.

Писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес.

Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Управителен Съвет

„Местна инициативна група

Сандански – МИГ Сандански”

   

Информационна среща на екипа с Управителния съвет по реализиране на СМР

На 28.09.2015 год. от 10.00 ч. в в гр.Сандански, конферентна зала на адрес: бул. Свобода №20, ет.1 се проведе „Информационна среща на екипа с Управителния съвет по реализиране на СМР“. Информационнната среща се провежда в изпълнение на заложените дейности за 2015 година в изпълнение на Договор № РД 50-90/13.06.2012 год. за предоставяне на финансова помощ по мярка «Прилагане на стратегии за местно развитие» и по мярка «Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година.

 

More info
 

Информационна среща на екипа с Управителния съвет по реализиране на СМР

На 24.09.2015 год. от 10.00 ч. в в гр.Сандански, конферентна зала на адрес: бул. Свобода №20, ет.1 се проведе „Информационна среща на екипа с Управителния съвет по реализиране на СМР“. Информационнната среща се провежда в изпълнение на заложените дейности за 2015 година в изпълнение на Договор № РД 50-90/13.06.2012 год. за предоставяне на финансова помощ по мярка «Прилагане на стратегии за местно развитие» и по мярка «Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година.

More info
   

Страница 3 от 18


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140
Български (България)English (United Kingdom)

За община Сандански

Слайдшоу

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109