МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

Договор РД50-161/ 07.12.2015 Г. - Мярка 19.1

Е-мейл Печат ПДФ

Дейности за изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-161/ 07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

I. Популяризиране процеса на разработка на стратегията

Подготовка и провеждане на информационни кампании

На 18.02.2016 г. в с. Плоски от 10:00 ч., с. Вълково от 13:30 ч. и с. Струма от 16:00 ч. се проведе информационна среща за популяризиране процеса на разработка на стратегията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. На срещата взеха участие 45 представители на заинтересованите страни, които бяха запознати с дейността на сдружението и възможността за разработване на нова стратегия за водено от общностите местно развитие.

Информационната среща се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

На 22.02.2016 г. в с. Левуново от 10:00 ч., с. Ново Делчево от 13:30 ч. и с. Дамяница от 16:00 ч. се проведе информационна среща за популяризиране процеса на разработка на стратегията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. На срещата взеха участие 35 представители на заинтересованите страни, които бяха запознати с дейността на сдружението и възможността за разработване на нова стратегия за водено от общностите местно развитие.

Информационната среща се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

На 23.02.2016 г. в с. Петрово от 10:00 ч., с. Катунци от 13:30 ч. и с. Хърсово от 16:00 ч. се проведе информационна среща за популяризиране процеса на разработка на стратегията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. На срещата взеха участие 44 представители на заинтересованите страни, които бяха запознати с дейността на сдружението и възможността за разработване на нова стратегия за водено от общностите местно развитие.

Информационната среща се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Информационни срещи/ семинари

На 24.02.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на Народно читалище „Емануил Васкидович -1886“, гр. Мелник се проведе информационна среща/семинар за популяризиране процеса на разработка на стратегията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. На срещата взеха участие 23 представители на заинтересованите страни, които бяха информирани относно дейността на местната инициативна група, подхода ВОМР, допустимите оперативни програми, мерки и кандидати.

Информационната среща се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

На 25.02.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на кметството в село Склаве се проведе информационна среща/семинар за популяризиране процеса на разработка на стратегията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. На срещата взеха участие 22 представители на заинтересованите страни, които бяха информирани относно дейността на местната инициативна група, подхода ВОМР, допустимите оперативни програми, мерки и кандидати.

Информационната среща се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

На 26.02.2016 г. от 10:00 ч. в конферентната зала, находяща се на адрес гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1 се проведе информационна среща/семинар за популяризиране процеса на разработка на стратегията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. На срещата взеха участие 23 представители на заинтересованите страни, които бяха информирани относно дейността на местната инициативна група, подхода ВОМР, допустимите оперативни програми, мерки и кандидати.

Информационната среща се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Информационни конференции

На 17.03.2016 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на хотел „Медите Ризорт Спа“, с Поленица, община Сандански се проведе информационна конференция за популяризиране процеса на разработка на стратегията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ на тема: „Възможности за финансиране чрез мерки от ПРСР 2014-2020 г. в процеса на разработка на Стратегията за ВОМР“. На конференцията присъстваха 52 представители на стопанския, публичния и нестопанския сектор.

Събитието се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

-----

На 18.03.2016 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на хотел „Медите Ризорт Спа“, с Поленица, община Сандански се проведе информационна конференция за популяризиране процеса на разработка на стратегията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ на тема: „Възможности за финансиране чрез мерки от ОП „Околна среда“, ОП „Човешки ресурси“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014 – 2020 г., в процеса на разработка на Стратегията за ВОМР“. На конференцията присъстваха 60 представители на стопанския, публичния и нестопанския сектор.

Събитието се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

II. Обучение екипа на МИГ, в това число представители на партньорите и местни лидери

Обучение на екипа на МИГ, включително представители на партньорите

На 14-15.03.2016 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на хотел „Медите Ризорт Спа“, с Поленица, община Сандански се проведе двудневно обучение за екипа на МИГ и представители на партньорите на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ на тема: „Придобиване на умения за изготвяне и прилагане на Стратегия за ВОМР“. В обучението взеха участие 12 човека, които бяха запознати с изискванията, необходимите документи и процеса за разработване, оценка и изпълнение на СВОМР.

Обучението се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Обучение на местни лидери

На 22.03.2016 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на хотел „Медите Ризорт Спа“, с Поленица, община Сандански се проведе еднодневно обучение за местни лидери на територията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“ на тема: „Основни стъпки за кандидатстване с проекти към стратегията за ВОМР“. В обучението взеха участие 24 човека, които се запознаха с основните стъпки за изготвяне на бизнес план, примерни варианти за участие с проекти в предстоящия прием към Стратегията за ВОМР, както и с добри практики от предходния програмен период.

Обучението се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

-----

На 23.03.2016 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на хотел „Мелник“, гр. Мелник се проведе еднодневно обучение за местни лидери на територията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“ на тема: „Основни стъпки за кандидатстване с проекти към стратегията за ВОМР“. В обучението взеха участие 23 човека, които се запознаха с основните стъпки за изготвяне на бизнес план, примерни варианти за участие с проекти в предстоящия прием към Стратегията за ВОМР, както и с добри практики от предходния програмен период.

Обучението се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

-----

III. Разходи, свързани с подготовката на стратегията

Работна среща, свързана с консултиране подготовката на стратегията

На 28.03.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на Народно читалище „Емануил Васкидович – 1886“, гр. Мелник се проведе работна среща свързана с подготовката на Стратегията на територията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“. В срещата взеха участие 11 представители на публичния сектор, с които бяха обсъдени и обобщени мерките, дейностите, разходите, критериите и индикаторите, които да залегнат в СВОМР на база събрани идейни предложения, потенциал на територията и заинтересованост на населението.

Срещата се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

-----

На 29.03.2016 г. от 10:00 ч. в конферентната зала, находяща се на адрес: бул. „Свобода“ №20, ет.1, град Сандански се проведе работна среща свързана с подготовката на Стратегията на територията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“. В срещата взеха участие 12 представители на стопанския сектор, с които бяха обсъдени и обобщени мерките, дейностите, разходите, критериите и индикаторите, които да залегнат в СВОМР на база събрани идейни предложения, потенциал на територията и заинтересованост на населението.

Срещата се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

-----

На 30.03.2016 г. от 10:00 ч. в помещението на кафе, находящо се на ул. „Първи май“ №16, с. Поленица, община Сандански се проведе работна среща свързана с подготовката на Стратегията на територията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“. В срещата взеха участие 12 представители на нестопанския сектор, с които бяха обсъдени и обобщени мерките, дейностите, разходите, критериите и индикаторите, които да залегнат в СВОМР на база събрани идейни предложения, потенциал на територията и заинтересованост на населението.

Срещата се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

-----

Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност

На 20.04.2016 г. в с. Лиляново от 11:00 ч., с. Ласкарево от 12:30 ч., с. Ладарево от 14:00 ч. и в с. Джигурово от 15:30 ч. се проведе еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност в населените места на територията на община Сандански за подготовка на Стратегията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. На срещата взеха участие 38 представители на заинтересованите страни.

Информационната среща се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

-----

На 21.04.2016 г. в с. Калиманци от 10:00 ч., с. Черешница от 11:30 ч., с. Зорница от 13:00 ч., с. Хотово от 14:30 ч. и в с. Спатово от 16:00 ч. се проведе еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност в населените места на територията на община Сандански за подготовка на Стратегията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. На срещата взеха участие 39 представители на заинтересованите страни.

Информационната среща се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

-----

На 22.04.2016 г. в с. Лебница от 11:00 ч., с. Лешница от 12:30 ч. и в гр. Сандански от 15:00 ч. се проведе еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност в населените места на територията на община Сандански за подготовка на Стратегията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. На срещата взеха участие 25 представители на заинтересованите страни.

Информационната среща се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

-----

Обществено обсъждане

На 24.04.2016 г. в конферентната зала на хотел „Медите Ризорт Спа“, с. Поленица, община Сандански от 11:00 ч. се проведе обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. Взеха участие 30 представители на заинтересованите страни, които се запознаха с проекта на СВОМР и дадоха своите мнения, препоръки и идеи, които да бъдат отразени в окончателния вариант на СВОМР.

Общественото обсъждане се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

-----

На 26.04.2016 г. в сградата на Народно читалище „Просвета -1935“, с. Катунци, община Сандански от 11:00 ч. се проведе обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. Взеха участие 28 представители на заинтересованите страни, които се запознаха с проекта на СВОМР и дадоха своите мнения, препоръки и идеи, които да бъдат отразени в окончателния вариант на СВОМР.

Общественото обсъждане се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

-----

На 27.04.2016 г. в сградата на кметството в с. Склаве, община Сандански от 11:00 ч. се проведе обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. Взеха участие 28 представители на заинтересованите страни, които се запознаха с проекта на СВОМР и дадоха своите мнения, препоръки и идеи, които да бъдат отразени в окончателния вариант на СВОМР.

Общественото обсъждане се проведе във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-161/07.12.2015г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109