МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

Резюме

Е-мейл Печат ПДФ

РЕЗЮМЕ  НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САНДАНСКИ – МИГ САНДАНСКИ”

  1. ТЕРИТОРИЯ НА ПРИЛАГАНЕ НА СМР

Територията на Местната инициативна група съвпада  напълно с територията на община Сандански. Площ – 998,42 кв. км. Население – 40 470 жители.

  1. СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС И ОРГАНИ НА МИГ

Седалището  на “МИГ – Сандански” е в гр. Сандански, адрес на управление бул. „Свобода” №20. Върховен колективен орган на организацията е Общото събрание. Управителни органи на МИГ са Управителен съвет и Изпълнителен директор.

  1. ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ НА СМР.

Основна цел

Постигане на устойчиво развитие на територията,  чрез осигуряване на растеж и заетост в туризма, селското стопанство, услугите и преработващата промишленост на основата на подкрепа и разширяване на зоната на туризма към малките населени места.

Приоритет 1

Разширяване на зоната на туризма от град Сандански към малките населени места на базата на разнообразяването на туристическия продукт и интегрирането на земеделските и  неземеделските икономически дейности към него.

Приоритет 2

Развитие  на благоприятстваща базисна и социална инфраструктура, която да подпомага разширяването на туристическата зона на територията и интегрирането на земеделието и останалите икономически дейности в нея.

Приоритет 3

Укрепване на пазарните позиции  на местния земеделско-туристически клъстер.

Цел 1:

Разширяване на зоната на туризма от Сандански  към малките населени места и  разнообразяване на туристическия  продукт.

Цел 2:

Интегриране и допълване на туристическия  продукт с предлагане на местни марки  хранителни продукти и напитки.

Цел 1:

Развитие  на базисна инфраструктура в подкрепа на развитието на интегрирания селски туризъм и разширяването на туристическата зона.

Цел 2:

Възстановяване  и развитие на културното и природното селско наследство и интегрирането  му в селския туризъм.

Цел 1

Осъществяване на интегриран  маркетинг на местните туристически земеделски продукти;

Цел 2 Укрепване  на капацитета  на местни организации  и сдружения, подкрепящи предоставянето на качествени продукти и услуги
Мярка 311 (ПРСР) „Разнообразяване към неземеделски дейности” Мярка 121 (ПРСР) „Модернизиране на земеделските стопанства” Мярка 321 (ПРСР) „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони” Мярка 313 (ПРСР)

„Насърчаване на туристическите дейности”

Мярка 431 (ПРСР)

«Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия»

Мярка 312 (ПРСР)

„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

Мярка 123 (ПРСР) „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” Мярка 322 (ПРСР)

„Обновяване и развитие на селата”

Мярка 323 (Регламент 1698/2005)

„Опазване и развитие на селското наследство”

Мярка 421 (ПРСР)

«Между-териториално  и транс-национално сътрудничество»

Мярка 223 (ПРСР) „Първоначално залесяване на неземеделски земи”  1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И ДОПУСТИМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО МЕРКИ.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства

Допустими дейности - Съгласно чл. 3 на Наредба № 8/03.04.2008 г. на МЗХ допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за производство, съхранение или преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.

- Внедряване  на нови продукти, процеси и  технологии и подобряване на  наличните производствени материални  и/или нематериални активи, и/или

- Подобряване  на сътрудничеството с производителите  и преработвателите на земеделски  продукти, и/или

- Опазване  на околната среда, включително  с намаляване на вредните емисии  и отпадъци, и/или

- Подобряване  условията на труд, и/или

- Подобряване  на хигиенните, ветеринарните, фито-санитарните, екологичните и други условия на производство, и/или

- Подобряване  качеството на произвежданите  земеделски продукти, и/или

- Подобряване  на възможностите за производство, преработка и  маркетинг на  биологични земеделски продукти.

Допустими бенефициенти - Земеделски производители, организации на земеделски производители. Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес – за физическите лица и седалище за юридическите лица, на територията на МИГ и отговарят на условията по чл. 13 от Наредба № 8/03.04.2008 г. на МЗХ.

 

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

Допустими дейности Съгласно чл. 23 на Наредба № 18/26.06. 2008 г на МЗХ. Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за: внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или ремонт и модернизиране на преработвателни предприятия, преработващи продукти от  Приложение 1 на Договора за ЕС. Маркетинг и популяризиране на района като производител на аграрни продукти, създаване на общи търговски марки за типични местни продукти и др. Изграждане, модернизиране, включително оборудване на лаборатории, собственост на кандидата, разположени на територията на предприятието и за нуждите на производствения процес. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Допустими кандидати - Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни или междинни предприятия. Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес – за физическите лица и седалище за юридическите лица, на територията на МИГ и отговарят на условията на чл. 11 от Наредба № 18/26.06. 2008 г на МЗХ.

Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”.

Допустими дейности Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за залесяване, което включва: Създаване на технологичен план за залесяване; Почвоподготовка; Сеене или засаждане; Дейности за направляване на естественото редуване на видовете; Ограждане на залесената територия.

Дейности  по поддържане на създадените горски култури, която включва: попълване (презасяване  или презасаждане); отглеждане на новосъздадените  горски култури до 5 години след залесяването.

Допустими кандидати Частни собственици (физически и юридически лица) на неземеделска земя на територията на МИГ и техните сдружения. Сдружения на частни собственици ще бъдат подпомагани при условие, че са юридически лица регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията. Юридическите лица, с изключение на регистрираните по Закона за вероизповеданията, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Община Сандански за – собствена неземеделска земя; Държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции, национални паркове и научноизследователски горски стопанства, които управляват държавни гори  на територията на МИГ Минималната площ за залесяване трябва да бъде както следва:

Частни  собственици – 0,5 ha; Сдруженията на частните собственици – 1,0 ha; Общините и техните сдружения – 1,0 ha;

Държавни  лесничейства, държавни дивечовъдни  станции, национални паркове и научноизследователски  горски стопанства – 1,0 ha; Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес – за физическите лица, и седалище – за еднолични търговци и юридическите лица на територията на МИГ.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

Допустими дейности - Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ. Финансова помощ се предоставя за инвестиции за неземеделски дейности /с изключение на дейности по изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф; в сектор рибарство и аквакултури и хазарт/:

- Развитие  на селски туризъм:

- Туристическо  настаняване и осигуряване на  храна на туристите (включително  семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.); Развитие на туристическите  услуги, които предлагат на посетителите  възможности за спорт и отдих  или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);

- Туристически  услуги, свързани с опазване и  експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.

- Местно  занаятчийство -  Занаятчийски  дейности (включително предоставяне  на услуги, свързани с участието  на посетители  в занаятчийски дейности).

- Развитие  на социални услуги за  населението  в селските райони - грижи за  деца, за възрастни хора и т.н.;

- Преработка  и маркетинг на земеделски  продукти, които не се подпомагат  по мярка 123 и крайният продукт  не е включен в  Приложение  І на Договора за създаване на ЕО;

- Създаване/обновяване  или подобрение на работилници  за поддръжка и ремонт на  машини и съоръжени.

- Производство  и продажба на възобновяема  енергия:

слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия  и т.н. (с изключение производството на био-горива);

- био-енергия,  в случай на преработка на  суровини от собственото земеделско  стопанство Допустими кандидати

Съгласно  чл. 13 от Наредба № 30/11.08.2008 г. на МЗХ.

Еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:

1. са  регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;

2. са  регистрирани като земеделски  производители по реда на Наредба  № 3 от 1999 г. за създаване и  поддържане на регистър на  земеделските производители  и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и

3. имат  седалище или клон със седалище  на територията на МИГ и  са микро, малко или средно  предприятие по смисъла на  чл. 3 от Закона за малки и  средни предприятия и имат  приход минимум 50 % през предходната година на кандидатстването от земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.

Бенефициентите  по проекти да имат постоянен адрес  – за физическите лица, и седалище – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на МИГ.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване  и развитие на микропредприятия”

Допустими дейности - Мярката предоставя безвъзмездна помощ за инвестиции и съвети за маркетинг и мениджмънт за нови и съществуващи микропредприятия.

Мярката подпомага неземеделски микропредприятия за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности.

- Преработвателна  промишленост - производство на мебели, леко машиностроене и т.н.

- Производство  на възобновяема енергия:

- Производство  на био-енергия за посрещане на собствените енергийни нужди на микропредприятието;

- Производство  на био-енергия с цел продажба  в случаите на преработка на  продукти (суровини), които не попадат  в Приложение І на Договора  за създаване на ЕО;

- Производство  на енергия за продажба от възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и т.н.).

- Услуги  – развитие на дейности свързани  със селски туризъм от частни  микропредприятия, отдих и спорт,  създаване и развитие на консултантски  и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.

Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ.

Допустими кандидати

Съгласно  чл. 13 от Наредба № 29/11.08.2008 г. на МЗХ.

Микропредприятия  по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия, които:

1. имат  седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите  лица на територията на МИГ

2. не  са регистрирани като земеделски  производители по реда на Наредба  № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители ( ДВ, бр. 10 от 1999 г), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност;

3. са  регистрирани по Търговския закон,  Закона за кооперациите или  Закона за занаятите.

Едноличните търговци и юридическите лица са допустими  за подпомагане само ако са вписани  в Търговския регистър към Агенцията  по вписванията.

Като  физически лица по реда на тази наредба  могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за занаятите и само за дейността, за която са регистрирани. Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес – за физическите  лица, и седалище – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на МИГ.

Мярка 313 "Насърчаване  на туристическите дейности"

Допустими дейности Съгласно чл. 4 от Наредба № 32/12.09.2008г. на МЗХ. Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на община Сандански и не са свързани с инвестиции за изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф; в сектор рибарство и аквакултури и хазарт. Обект на подпомагане са следните дейности:

1. Подобряване  на достъпа до местното културно наследство - атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на местното културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; центрове за временни изложения с туристическа цел;

2. Подобряване  на достъпа до природни забележителности - съоръжения и места за спорт и отдих: туристически пътеки; инфраструктура и съоръжения за пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове; информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;

3. Разработване  и маркетинг на туристически  продукти:

а) разработване на туристическа маркетингова стратегия  за територията, рекламни и информационни  материали;

б)  разработване на електронна система за резервации на територията на МИГ.

Не се предоставя финансова помощ за проекти, които включват единствено дейности по т. 3

Допустими кандидати

Съгласно  чл. 13 от Наредба № 32/12.09.2008г. на МЗХ.

- Община  Сандански

- Юридически  лица с нестопанска цел, регистрирани  по Закона за юридическите  лица с нестопанска цел.

Бенефициентите  по проекти да имат седалище  на територията  на МИГ.

Мярка 321 „Основни услуги за населението и  икономиката в  селските райони”

Допустими дейности – Мярката подпомага инвестиции в инфраструктура и оборудване с цел развитие на  услугите за населението и икономиката в селските райони:

1. Инвестиции  за подобряване на енергийната  ефективност на общински или  други сгради използвани за  предоставяне на услуги на общността;

2. Изграждане  на нови или подобряване на  съществуващи центрове за предоставяне  на културни услуги (културни  центрове, театри, библиотеки), включително  създаването на мобилни такива;

3. Изграждане  или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (вкл. спортни, младежки центрове и др.);

4. Изграждане  или подобряване на центрове  за социални услуги – грижи  за деца (детски ясли и градини), грижи за възрастни хора и  хора с увреждания (дневни центрове) включително специализиран транспорт;

5. Изграждане  или подобряване на центрове  предоставящи услуги базирани  на използването на информационни  и комуникационни технологии (здравни  съвети, подпомагане на бизнеса,  общински услуги, др), включително  създаването на мобилни центрове;

6. Инфраструктура  за широколентов достъп до  Интернет

Допустими кандидати

- Община  Сандански за всички допустими  дейности с изключение грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран транспорт;

- Юридически  лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за дейности по  т. 2, 3, 4, 5 и 6 от описаните допустими дейности;

- Читалища  за всички допустими дейности. Бенефициентите по проекти да имат седалище  на територията на МИГ и да отговарят на условията на чл.14 Наредба № 25/29.07.2008г. на МЗХ.

Мярка 322 „Обновяване и  развитие на населените места”

Допустими дейности Съгласно чл. 4 от Наредба № 24/29.07.2008 г. на МЗХ допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за:

1. Рехабилитация  на обществени зелени площи  – паркове и градини, детски  площадки и съоръженията към  тях;

2.  Реконструкция  и ремонт на обществени сгради  с историческо и културно значение, и подобряване на прилежащите  пространства, включително вертикална планировка;

3. Реконструкция  и ремонт на сгради с местно  религиозно значение и подобряване  на прилежащите пространства, включително  вертикална планировка;

4. Ремонт  на фасади на частни сгради  и прилежащи пространства, както  и вертикална планировка (ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място);

5. Реконструкция  и изграждане на улична мрежа,  тротоари, площади, осветление на  територията на населеното място;

6. Изготвяне  на планове за обновяване на  населеното място, ако планът включва някоя от инвестиционните дейности изброени по-горе.

Допустими кандидати

Община  Сандански по т. 1, 2, 3, 5 и 6 от допустимите  дейности;

- Юридически  лица с нестопанска цел и  читалища, чието седалище е на  територията на МИГ по т. 1 и  2 от допустимите дейности;

- Граждански  сдружения на юридически и  физически лица, основани с цел  обновяване на фасадите на  частни сгради и прилежащите  им пространства по т. 4 от допустимите  дейности;

- Местни  поделения на вероизповедания,  които могат да кандидатстват за обновяване и ремонт на сгради с религиозно значение и имат регистрация в община от територията на МИГ по т.3 от допустимите дейности.

Мярка 323  Регламент 1698/2005 „Опазване и подобряване  на селското наследство”

Допустими дейности - Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ и са свързани с:

- Инвестиции  по поддръжка, възстановяване  и подобряване на природното  наследство на селата и опазване  и възстановяване на традиционния  селски пейзаж;

- Проучвания  и инвестиции, свързани с поддръжка, възстановяване и възобновяване на материалното културното наследство – създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки - исторически, етнографски и др.; съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на  значими обекти от културно-историческото наследство на района (в т.ч. археологически), както и на терените около тях; информационни дейности, свързани с популяризиране на материалното културно наследство;

- Проучвания  и инвестиции, свързани с поддръжка,  възстановяване и възобновяване на нематериалното културното наследство - проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;

- Дейности, свързани със съхранение и  популяризиране на местния фолклор;

Допустими кандидати

- Община  Сандански;

- Юридически  лица с нестопанска цел, регистрирани  по Закона за юридическите  лица с нестопанска цел

- Читалища, регистрирани по Закона за  читалищата

- Бенефициентите  по проекти да имат седалище  на територията на МИГ.

  1. Индикативно разпределение на средствата по мерки  и години

Код на мярката Име на мярката ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОСИ, МЕРКИ  И ГОДИНИ
Общ публичен принос за Общ публичен принос за Общ публичен принос за Общ публичен принос за Общо  за периода на Стратегията
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
лева лева лева лева лева %
4.1.1. Мерки насочени  към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР) 0,00 0,00 600000,00 400000,00 1000000,00 25,71%
121 Модернизиране на земеделските стопанства 0 0 300 000 200 000 500000,00 12,85%
123 Добавяне  на стойност към земеделски и горски продукти 0 0 300 000 200 000 500000,00 12,85%
4.1.2. Мерки насочени  към околната среда/стопанисване  на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР) 0,00 0,00 100000,00 0,00 100000,00 2,57%
223 Първоначално  залесяване на неземеделски земи 0 0 100 000 0 100000,00 2,57%
4.1.3. Мерки насочени  към качеството  на живота/ разнообразяване  (в това число  мерките от ос 3 на ПРСР) 0,00 0,00 1300000,00 750000,00 2050000,00 52,70%
311 Разнообразяване към неземеделски дейности 0 0 100 000 0 100000,00 2,57%
312 Подкрепа  за създаване и  развитие на микропредприятия 0 0 500 000 350 000 850000,00 21,85%
313 Насърчаване на туристическите дейности 0 0 200 000 100 000 300000,00 7,71%
321 Основни услуги за населението  и икономиката 0 0 200 000 100 000 300000,00 7,71%
322 Обновяване  и развитие на селата 0 0 200 000 100 000 300000,00 7,71%
323 Опазване  и развитие на селското наследство 0 0 100 000 100 000 200000,00 5,14%
4.2.1. Между-териториално  и транс-гранично  сътрудничество 0 0 10 000 10 000 20000,00 0,51%
4.3.1.   Управление на  МИГ, придобиване  на умения и  постигане на обществена  активност на съответната  територия 0,00 0,00 252000,00 468000,00 720000,00 18,51%
1. Административни разходи (управление на МИГ) – до 60 % от разходите по М431 0 0 151 200 280 800 406000,00 10,44%
2. Придобиване на умения и постигане  на обществена активност  на територията –  минимум 40%  от разходите  по М431 0 0 100 800 187 200 271000,00 6,97%
ОБЩО  ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯТА: 0,00 0,00 2262000,00 1628000,00 3890000,00 100%
 

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109