МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

Подходът "Лидер"

Е-мейл Печат ПДФ

Местна  инициативна група

по  ос 4 –„ЛИДЕР” от ПРСР (2007-2013г.) на територията на Община Сандански

Каква представлява подхода  „ЛИДЕР+” за развитие на селските райони.

Подходът „Лидер+”  е вече наложил се като успешен  инструмент за подпомагане и миболизиране развитеито на селски райони, намиращи се на територията на държавите членки на ЕС. Той е насочен към разрешаването на проблеми от социално, икономическо и екологично естество, посредством насърчаване на местното население към гражданска активност. Опитът показва, че „Лидер” може в действителност да промени всекидневният живот на хората от селските райони. Този подход може да играе важна роля за насърчаването на новаторски решения на стари и нови проблеми в селските райони и да се превърне в своеобразна „лаборатория” за развиване на местни способности и за изпробване на нови начини за задоволяване на нуждите на общностите в селсите райони. Подходът е донесъл ценни резултати в много селски райони в петнадесет държави-членки на ЕС и може да изиграе значетилна роля в подпомагането и на нашия район.

За програмния  период 2007-2013г. „Лидер” няма да  продължава да бъде отделна  програма, а ще бъде интегриран (ще се влее в основния поток)  във всички национални/регионални  програми за развитие на селските  райони. Това ще открие нови възможности за прилагането на подхода „Лидер” в много по-широк мащаб и сред много по-голяма област от дейности за развитие на селските райони, отколкото преди. „Лидер” насърчава селските райони да търсят нови начини да станат или останат коткурентноспособни, да използват максимално своите ресурси и да преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени, като застаряващо население, ниско качество на предоставяне на услуги или липса на възможности за трудова заетост. По този начин „Лидер” допринася за подобряване на качеството на живот в селските райони за семействата на фермери и по-широкото население в селските райони. Използва се холистичен метод за решаване на проблемите в селските райони. Методът приема, например, че конкурентноспособността в производството на храни, запазването на чиста околна среда и създаването на възможности за работа на местното население са взаимоподдържащи се аспекти от живота в дадения район, изискващи спечифични умения, подходящи технологии и услуги, които трябва да бъдат решени като един цялостен пакет и с подходящи политически мерки.

„Лидер”  допълва други европейски и  национални програми. Например дейностите  по „Лидер” могат да активизират  и мобилизират местните ресурси  чрез подпомагане на предварителни  проекти за развитие (като диагностични изследвания и изследвания за изпълнимост или създаване на местни умения), които ще подобрят възможността на тези райони за достъп и използване не само на фондовете „Лидер”, но също и на други ресурси за финансиране на тяхното развитие (например на по-общи европейски и национални програми за регионално развитие и развитие на района). „Лидер” също така подпомага сектори и бенефициенти, които често неполучават подкрепа или само частична подкрепа по други програми, които действат в селските райони, като куртурни дейности, подобряване на околната среда, рехабилитация на архитектурните забележителности и сгради, селския туризъм, подобряване на връзките между производителите и консулматорите и т.н. „Лидер” насърчава социално-икономическите партньори да работят заедно, да предоставят продукти и услуги, които произвеждат максимално добавена стойност в техния местен район. Подпомагането по ос”Лидер” предоставя средства в размер на 2.6% от приноса на Общността по 3-те оси от ПРСР. Около 82% от бюджета по оста са предназначени за осъществяването на стратегии за местно развитие и насърчаване на сътрудничеството, а 18% за информационни дейности и за изграждане на капацитет на заинтересованите страни в селските райони.

Повече за подхода "Лидер" четете в прикаченият файл:

 
Български (България)English (United Kingdom)

За община Сандански

Слайдшоу

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109