МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

Критерии за оценка

Е-мейл Печат ПДФ

Критерии за оценка и избор на проекти по Стратегията за местно развитие

 

Приети на заседание на членовете на Управителния съвет  на 10.08.2011г. с решение №14.

Нанесени корекции и допълване с решение №21 на заседание на членовете на Управителния съвет на 31.08.2011г.

Приети на заседание на Общото събрание  на 09.09.2011г. с решение №41.

Критериите за избор на проекти ще бъдат прилагани от УС и назначена от него Комисия за избор на проекти при условие, че стратегията на МИГ „Сандански” е одобрена от Министерството на земеделието и храните. Тези критерии очертават основните изисквания, на които трябва да отговаря един проект, за да бъде одобрен от МИГ „Сандански”.

Основните принципи, на които са основани критериите са:

 1. Административно съответствие и допустимост на заявленията спрямо ПРСР и съответните наредби на МЗХ
 1. Подкрепа за дейности, услуги и производства, които са пряко свързани с целта за разширяване на туристическата зона извън град Сандански, разнообразяване на туристическия продукт и интегриране на земеделието към водещите икономически дейности на територията
 1. Подкрепа за местни и характерни за територията земеделски продукти
 1. Подкрепа за иновативни за територията проекти
 1. Подкрепа за дейности и производства  с положително въздействие върху социалната среда, околната среда и заетостта
 1. Подкрепа за дребния бизнес и уязвимите групи
 1. Съгласуваност и допълняемост между мерките и проектите
 1. Съответствие на нуждите и участие на ползвателите в дейностите по проектите.

ФАЗА I за оценка: Административно съответствие

АДМИНИСТРАТИВНИ  КРИТЕРИИ

Решение на ЗАМИГ

 1. Формулярът за кандидатстване е получен в установеният срок за подаване.

Да/Не

2.   Формулярът за кандидатстване е получен в ЗАМИГ по реда и начина съгласно насоките за кандидатстване (приложени един са оригинал, 1 брой копие на хартиен носител и 1 брой копие на електронен носител)

Да/Не

 1. Формулярът за кандидатстване е попълнен и подписан от кандидата.

Да/Не

 1. Формулярът за кандидатстване е попълнен в съответствие с приложените указания;

Да/Не

 1. Във формуляра за кандидатстване е попълнена цялата изискуема информация.

Да/Не

 1. Приложени са всички изискуеми документи съгласно съответната наредба за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката

Да/Не

 

 

 

ФАЗА II за оценка: Допустимост на кандидата и проекто предложението

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

Решение на КИП

 1. Допустимост на кандидата за предоставяне на БФП (съгласно Чл. 13. (1) на Наредба 23

Да/Не

 1. Дейностите са на територията на МИГ (съгласно Чл. 13. (2) на Наредба 23

Да/Не

 1. Постоянен адрес за ФЛ и седалище за юридически лица (съгласно Чл. 13. (3) на Наредба 23

Да/Не

 1. Дейностите по проекта съответстват с обхвата и условията по съответната мярка от ПРСР

Да/Не

 1. Ясно описание на дейностите в съответствие с целите на проекта

Да/Не

 1. Наличие на връзка между предвидените дейности и очакваните резултати

Да/Не

 1. Проектното предложение съответства на изискванията относно продължителност на изпълнението, съгласно Насоките за кандидатстване. Времевият график на проекта попада в периода на действие на СМР.

Да/Не

 1. Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на разходите, посочени в Наредбата за съответната мярка от ПРСР и Насоките за кандидатстване

Да/Не

 1. Съответствие с минимален/максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката.

Да/Не

10. Съответствие с минимален размер на собствено участие по мярката по която се кандидатства.

Да/Не

11. Проектът предвижда мерки, свързани с публичността и разпространението на информация

Да/Не

12. ОВОС или други сертификати за въздействие върху околната среда

Да/Не

 

 

 

ФАЗА III за оценка: Техническа оценка (оценка за качество) на проекто-предложението

 

МЯРКА 121 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА”

 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

ТОЧКИ

 1. Дейностите по проекта се изпълняват на територията на селата в община Сандански и град Мелник

25

 1. Проектът е на обща стойност до 20 000 лева (до 10 000 лева БФП)

20

 1. Производствата, услугите или дейностите по проекта са планирани да бъдат интегрирани в туристически продукт

15

 1. Проектът предлага възстановяване или разработване на характерни или традиционни местни производства

15

 1. Предприятието има сключени предварителни договори за пласмент на продукцията

10

 1. Проектът създава нови работни места и/или подобрява условията на труд

5

 1. Кандидатът не е получавал подкрепа досега от Общността за каквато и да е инвестиция

5

 1. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване или е одобрен по мярка «Създаване стопанства на млади фермери»

5

ОБЩО

100

 

 

МЯРКА 123 “ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ПРОДУКТИ”

 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

 

ТОЧКИ

 1. Дейностите по проекта се изпълняват на територията на селата в община Сандански и град Мелник

25

 1. Производствата, услугите или дейностите по проекта са планирани да бъдат интегрирани в туристически продукт

20

 1. Проектът предлага възстановяване или разработване на характерни или традиционни производства

15

 1. Предприятието има сключени договори да преработва суровина от земеделски производители от територията и/или предварителни договори пласмент на продукцията

15

 1. Проектът създава нови работни места и/или подобрява условията на труд

10

 1. Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на ЕС 2003/361/ЕС

10

 1. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

5

ОБЩО

100

 

МЯРКА 223 Първоначално залесяване на неземеделски земи

 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

 

ТОЧКИ

1.       Дейностите по проекта се изпълняват на територията на селата в община Сандански и град Мелник

40

2.       Интегрираност на дейностите с други мерки по стратегията, предимно в областта на туризма

20

 1. Проект допринася за постигане на някои от изброените въздействия:

(а) Био-разнообразието и горско стопанство  с висока природна стойност

(б) Качество на водата

(в) Смекчаване на промените в климата

(г) Съхраняване качество на почвата

(д) Предотвратяване на маргинализацията и изоставянето на земята

15

4.       Връзка с плановете за защита на горите за районите, класифицирани като такива с висок и среден риск от горски пожари и елементите, осигуряващи съответствие на предложеният проект с тези планове за защита.

15

 1. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

10

ОБЩО

100

МЯРКА 311 “РАЗНООБРАЗЯВАНЕ КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ”

 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

 

ТОЧКИ

1.  Дейностите по проекта се изпълняват на територията на селата в община Сандански и град Мелник

40

2.  Проектът предлага неземеделски услуги, допълващи или свързани с други мерки по стратегията, особено в областта на развитието на туристическите услуги в селата

25

 1. Проектът създава нови работни места и/или подобрява условията на труд

10

4.  Проектът предлага производства или услуги, които са свързани с опазване на околната среда и/или ВЕИ и/или повишаване на енергийната ефективност  идентичността на района

5

5.  Неземеделските производства, услуги или дейности по проекта са иновативни за територията и могат да бъдат мултиплицирани сред други производители

5

6.  Проекти/ инвестиции представени от кандидат, който е млад фермер

5

7.  Проекти, включващи в дейностите си жени и/или представители на етническите малцинства и или млади хора до 40 г.

5

8.  Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

5

ОБЩО

100

 

МЯРКА 312 “ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ”

 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

 

ТОЧКИ

 1. Дейностите по проекта се изпълняват на територията на селата в община Сандански и град Мелник

25

 1. Проектът предлага неземеделски услуги, допълващи или свързани с други мерки по стратегията, особено в областта на туризма

15

 1. Неземеделските производства, услуги или дейности по проекта са иновативни за територията и могат да бъдат мултиплицирани сред други производители

20

 1. Проектът създава нови работни места и/или подобрява условията на труд

15

 1. Проектът предлага производства или услуги, които са свързани с опазване на околната среда и/или ВЕИ и/или повишаване на енергийната ефективност  идентичността на района

10

 1. Проекти, включващи в дейностите си жени и/или представители на етническите малцинства и или млади хора до 40 г.

10

 1. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

5

ОБЩО

100

МЯРКА 313 “НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ”

 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

 

ТОЧКИ

 1. Дейностите по проекта се изпълняват на територията на селата в община Сандански и град Мелник

40

 1. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм, обвързан с други мерки на СМР и особено в областта на производство на типични за територията земеделски продукти и храни

20

 1. Проектът предлага инвестиция в туристически атракции/услуги, които са значими за идентичността на района

20

 1. Проектът е консултиран с местната общност

10

 1. Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинските програми за развитие на туризма, приети от Общинските съвети

5

 1. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

5

ОБЩО

100

 

 

 

МЯРКА 321 “ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

ТОЧКИ

 1. Дейностите по проекта се изпълняват на територията на селата в община Сандански и град  Мелник

30

 1. Дейностите по проекта са свързани с развитието на интегриран селски туризъм или са обвързани с други мерки на СМР

20

 1. Дейностите по проекта са за развитие/ предоставяне на услуги на уязвими групи от населението

15

 1. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района

15

 1. Заявлението за кандидатстване съдържа технически/работен проект на инвестицията

10

 1. Проектът е консултиран с местната общност

5

 1. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция по други програми

5

ОБЩО

100

 

 

 

МЯРКА 322 „ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

ТОЧКИ

 1. Дейностите по проекта се изпълняват на територията на селата в община Сандански и град Мелник

30

 1. Дейностите по проекта са свързани с развитието на интегриран селски туризъм или са обвързани с други мерки на СМР

20

 1. Дейностите по проекта са за развитие/ предоставяне на услуги на уязвими групи от населението

15

 1. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района

15

 1. Заявлението за кандидатстване съдържа технически/работен проект на инвестицията

10

 1. Проектът е консултиран с местната общност

5

 1. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция по други програми

5

ОБЩО

100

МЯРКА 323 “ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО „

 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

 

ТОЧКИ

 1. Дейностите по проекта се изпълняват на територията на селата в община Сандански и град Мелник

30

 1. Дейностите по проекта са свързани с развитието на интегриран селски туризъм или са обвързани с други мерки на СМР

20

 1. Проекта включва комбинирани дейности по опазване на природното и културното наследство

20

 1. Кандидатите юридически лица с нестопанска цел са регистрирани в общините, където ще изпълняват дейностите по проекта

10

 1. Дейностите по проекта насърчават съвместно участие на различни социални и граждански групи и институции

15

 1. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

5

ОБЩО

100

 

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109