МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

Дейности

Е-мейл Печат ПДФ

Дейности  за изпълнението на проект №431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане  на обществена активност  за потенциална местна инициативна група  на територията на община Сандански”

Дейност 1: Проучвания в селските райони (териториални, социално-икономически анализи и др.) за целите на подготовката на стратегията за местно развитие; изграждане на бази данни;

 • Задача 1 –  Провеждане на проучвания на социално-икономическите условия и природните ресурси;
 • Задача 2 - Осигуряване на други данни за стратегията. (Информацията ще се изиска от съответните институции, ако няма налична ще се провеждат проучвания на място). Ще се използва капацитета на  съответните отдели в общинска администрация, НПО и стопанския сектор.
 • Задача 3 – Представително проучване на нагласите, готовността и информираността на населението за подхода Лидер.
 • Задача 4 - Осигуряване на софтуерен продукт за обща база данни, управление и цялостен мониторинг на дейностите на МИГ. За целта се предвижда координиране на тази дейност с прилагащият  орган на ЛИДЕР
 • Задача 5 - Обобщаване на  събраната информация и изграждане на база данни от  външни изпълнители.

Дейност 2: Обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване (заплати, възнаграждения на експерти и др.) за състава/екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие;

 • Задача 1 –  Изработване на предварителен и  финален вариант на стратегията  за местно развитие.
 • Задача 2 - Мобилизиране на основния екип на проекта, провеждане на едно двудневно обучение в екипно взаимодействие.
 • Задача 3 - Регистрация на МИГ  - подготовка на учредителни документи, управление и организиране на процеса. Комплектоване на необходимите документи за регистрация и внасянето им в съда, съгласно изискванията на чл.18 и чл.45 от ЗЮЛНЦ за общественополезна дейност и ПРСР.
 • Задача 4 - Закупуване на офис оборудване и обзавеждане за офиса.
 • Задача 5 - Закупуване на лицензиран софтуер.
 • Задача 6 – Организиране на обучение за придобиване на умения за екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие и административен капацитет – 2 броя по 3 дни.
 • Задача 7 -  Формиране на разширена група за разработване на стратегията, която включва лидери на работните групи по приоритетни оси на ПРСР.

Дейност 3: Обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР;

 • Задача 1 – Идентифициране на местните лидери.
 • Задача 2 – Организиране и провеждане на семинар на местни лидери за подхода ЛИДЕР – 2 бр. – 15 участници
 • Задача 3 – Обучения на персонала на потенциалната МИГ – 2 бр.

Дейност 4: Учебни посещения  за представители на потенциалните Местни инициативни групи (МИГ) или за представители на МИГ от другите страни - членки на Европейския съюз, за придобиване на практически знания за това, как се разработва и прилага стратегията за местно развитие;

 • Задача 1 – Организиране и провеждане на първо учебно посещение за представители на потенциалните МИГ за придобиване на практически знания как се разработва стратегията за местно развитие – около 12 участници в МИГ в регион Венето, област Верона, Италия за три дни.
 • Задача 2 - Организиране и провеждане на второ учебно посещение за представители на потенциалните МИГ за придобиване на практически знания как се прилага стратегията за местно развитие – около 15 участници, МИГ в област Драма, Гърция за четири дни.

Дейност 5: Работни групи и информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса за местно развитие;

 • Задача 1 – Организиране на обща среща за определяне на разширени работни групи по приоритетни оси на ПРСР – 1 бр.
 • Задача 2 – Организиране и провеждане на обучителни семинари и срещи на работните групи по разработване на стратегията по отделни направления – 8 бр.
 • Задача 3 - Организиране и провеждане на срещи-семинари по малките населени места  за идеи за включване в стратегията – 5 бр.
 • Задача 4 - Обсъждане на проекта за стратегия за местно развитие с участието на работните групи – 1 бр.

Дейност 6: Информация, събития и семинари за информиране  на местното население за предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от ПРСР и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие;

 • Задача 1 - Организиране и провеждане на публични обсъждания във всички населени места на Общината – 6 бр.
 • Задача 2 - Разпространение на информация по медиите и интернет сайта на проекта, общината и партньорите.
 • Задача 3 - Организиране и провеждане на семинари за информиране на местното население за предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от ПРСР – 1 бр.

Дейност 7: Разработване и издаване на информационни материали, необходими за подготовката и публичността на подготвяния проект на стратегия за местно развитие;

 • Задача 1 –Изготвяне на брошури – 5 х 500 бр.
 • Задача 2 - Изготвяне на формуляр за предложения, идеи, които да се включат в дейностите на СМР, наличен в местния офис и публикуван в сайта на  проекта.
 • Задача 3 – Изготвяне на плакати-покани – 1000 бр.
 • Задача 4 – Изработка и поддържане на интернет сайт на проекта.
 • Задача 5 – Подготвяне на три информационни табла за популяризиране целите на проекта.
 • Задача 6 -  Изработване на 3 обозначителни табели за мястото на прилагане на проекта, съгласно Приложение 7 на Наредба 14 на МЗХ.
 • Задача 7 – Отпечатване на Стратегията за местно развитие – 1000 бр.

Дейност 8: Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

 • Задача 1 - Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и храните.
 

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109