МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

Покана №4 за 2014 г. - Актуални процедури

Мярка 121 – Модернизиране нa земеделските стопанства

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: земеделски производители; организации на земеделски производители.

Общ разполагаем бюджет: 331 376,35 лв. (триста тридесет и една хиляди триста седемдесет и шест лева и 35 стотинки)
Минимален размер на проект: 20 000 лв.
Максимален размер на проект: 200 000 лв.

продължава>
 

Мярка 123 – Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро или малки предприятия, вкл. пазари на производители.

Общ разполагаем бюджет: 367 101,87 лв. (триста шестдесет и седем хиляди сто и един лева и 87 стотинки);

Минимален размер на проект: 20 000 лв.
Максимален размер на проект: 200 000 лв.

продължава>
 

Мярка 223 – Първоначално залесяване на неземеделски земи

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: физически и юридически лица собственици на неземеделска земя на територията на МИГ и техните сдружения; Община Сандански са собствена неземеделска земя; държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции, национални паркове и научноизследователски горски стопанства, които управляват държавни гори на територията на МИГ.

Общ разполагаем бюджет: 79 679,32 лв. (седемдесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и 32 стотинки)

Минимален размер на проект: 20 000 лв.
Максимален размер на проект: 100 000 лв.

продължава>
 

Мярка 311 – Разнообразяване към неземеделски дейности

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: земеделски производители /еднолични търговци или юридически лица/, които имат приход минимум 50 % през предходната година от земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги, свързани със земеделски дейности.

Общ разполагаем бюджет: 36 234,22 лв. (тридесет и шест хиляди двеста тридесет и четири лева и 22 стотинки);

Минимален размер на проект: 10 000 лв.
Максимален размер на проект: 100 000 лв.

продължава>
 

Мярка 313 – Насърчаване на туристическите дейности

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: Община Сандански, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Общ разполагаем бюджет: 30 791,45 лв. (тридесет хиляди седемстотин деветдесет и един лева и 45 стотинки)

Минимален размер на проект: 20 000 лв.
Максимален размер на проект: 100 000 лв.

продължава>
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140
Страница 1 от 2

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109