МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” № 20, ет. 1, град Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 26.05.2016г. /четвъртък/, от 17:30 ч., в Конферентната зала на хотел „Медите Ризорт Спа“, с. Поленица, при следния дневен ред:

 1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
 2. Избор на водещ, секретар-протоколист и преброител/и;
 3. Приемане на дневен ред;
 4. Одобрение на Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, изготвена в изпълнение на Договор № РД50-161/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.;
 5. Други предложения.

Писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес. Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

Управителен съвет
СНЦ „Местна инициативна група
Сандански – МИГ Сандански”

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

В изпълнение на Договор № РД50 – 161 / 07.12.2015 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. , СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански “ ще проведе информационни срещи за консултиране с местната общност  и обществени обсъждания на разработваната Стратегия  за  ВОМР „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в  предстоящите информационни събития.

Графикът за провеждане м.април 2016 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

До членовете на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“

Във връзка с чл. 17, т. 4 от Устава на Сдружението, Ви напомняме, че наближава крайният  срок за заплащане на годишния членски внос – 31 март 2016 година.  При неспазване на задължението си за заплащане на членския  внос, ще бъдат предприети разпоредбите на  чл. 22, ал. 1, т.1 от Устава на Сдружението.

Молим, всички членове на Общото събрание, в качеството си на Физически лица- членове на МИГ, да представят  Удостоверение за постоянен адрес  на основание чл. 24, ал. 1, т. 11 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ във връзка с разработването  на Стратегията за местно развитие в офиса, находящ се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ №20, ет. 1.

   

Покана за участие конференции, обучения и работни срещи м. Март

В изпълнение на Договор № РД50 – 161 / 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. , СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански “ ще проведе през месец март 2016 г. 2 /две/ информационни конференции за популяризиране процеса на разработка на Стратегията, 1 / едно/ двудневно обучение за екипа на МИГ и представители на партньорите , 2 /две/ еднодневни обучения за местни лидери на територията на МИГ Сандански и 3 /три/ работни срещи за консултиране подготовката на Стратегията по подхода ВОМР „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Пълен текст на поканата и График

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” № 20, ет. 1, град Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 11.03.2016 г. /петък/, от 17:10 ч., в конферентната зала, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, при следния дневен ред:

 1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
 2. Избор на водещ и секретар-протоколист;
 3. Приемане на дневен ред;
 4. Вземане на решение за сключване на договор за наем между Община Сандански и Сдружение с нестопанска цел „ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“.
 5. Вземане на решение за сключване на договор за кредит с Общинска Банка АД, за изпълнението на дейности по Договор № РД 50-161/07.12.2015 г. за БФП по подмарка 19.1 « Помощ за подготвителни дейности» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година  и за осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегията за ВОМР.;
 6. Други предложения.

 

Писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес.

Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Кирил Котев

Председател на УС

„Местна инициативна група

Сандански – МИГ Сандански”

   

Страница 2 от 18


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140
Български (България)English (United Kingdom)

За община Сандански

Слайдшоу

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109