МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

Вътрешни правила

Е-мейл Печат ПДФ

Вътрешни правила за прилагането на Стратегията за местно развитие

на „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”

Тези правила уреждат процедурите за прилагане на СМР, включително условията и реда за кандидатстване, оценка и одобрение на заявления,  мониторинг и проверки на място, подкрепата и информирането на получателите на помощта, както и докладването до РА.

Правилата са обсъдени и приети на среща на УС на 31.08 и са одобрени от ОС на 09.09.2011г. С оглед осигуряване на прозрачност и публичност Правилата са качени на сайта на МИГ, а тяхно резюме е отпечатано заедно със стратегията в 1000 копия и е разпространено във всички населени места на територията. 

Раздел I:  Подготовка, обява и консултиране

Чл. 1. (1) Помощта се предоставя в рамките на изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ Сандански, финансирана по ОС 4 ЛИДЕР на ПРСР 2007 – 2013 г..

(2) Обхватът на дейностите, финансовите условия, изискванията към кандидатите, изискванията към проектите и допустимите разходи са спрямо наредбите по прилагане на съответните мерките от ПРСР.

(3) Максималният и минималният размер на проектите и критериите за избор са описани в СМР.

(4) Един кандидат може да кандидатства по СМР с повече от един проект при условие, че:

/1/ общата помощ по СМР в текущия програмен период, отпускана на един получател по частни мерки не превишава 150 000 Евро.

/2/ общата помощ по СМР в текущия програмен период, отпускана на един получател по публични мерки не превишава 250 000 Евро.

/3/ са спазени условията за максимална помощ, която може да бъде получена от един бенефициент съгласно наредбите на ПРСР, по които се прилага мярката на СМР.

Чл. 2. (1) МИГ организира минимум 2 и максимум 4 обяви за прием на заявления за подпомагане по СМР в периода 2012 – 2013 г.  г.

(2) Обявите за заявления са с обхват по всички мерки на СМР с фиксирана максимална сума за усвояване спрямо годишното разпределение на бюджета на СМР.

(3) Сумата за подкрепа по съответните мерки, датата на публикуване на обявата, периодът на приемане на заявления, както и периодът за консултиране на заявления се определят с решение на УС на МИГ.

(4) Периодът на консултиране, приемане на заявленията и проверка на административното съответствие и допустимостта е между датата на публикуване на обявата и датата на спиране на приема на заявления и е с продължителност между 1 и три месеца, в зависимост от интереса и броя на подадените заявления за подпомагане;

(5) Срокът за техническа оценка и вземане на окончателно решение за отхвърляне или одобряване на заявлението е до 45 календарни дни след спиране на приема на заявленията;

(6) Първата обява за прием на заявления за подпомагане по СМР в периода 2012 – 2013 г. се публикува не по-късно от 3 месеца след сключването на договора относно финансирането на СМР с МЗХ.

(7) Обявата съдържа информация относно:

а) обхвата на обявата – по кои мерки от СМР е обявата;

б) фиксираната обща сума, налична за подкрепа по съответните мерки за текущата обява

б) периода на приемане на заявления;

в) периода на консултиране при подготовка на заявленията

г) референции за информация относно обхвата на дейностите, финансовите условия, изискванията към кандидатите, изискванията към проектите и допустимите разходи, разписани в Стратегията за местно развитие.

(8) Обявата се публикува както следва:

а) на електронната страница на МИГ

б) поне в един областен ежедневник  или една областна електронна медия

в) поне в една областна електронна медия

г) на общодостъпно място в или пред сградите на кметствата и общинските администрации в по-голямата част от населените места на територията на МИГ

(9) Обявата се изпраща чрез електронна поща или обикновена поща до целеви получатели на помощта, регистрирани по подготвителния проект за учредяване на МИГ

(10) Десет работни дни преди публикуване на обявата МИГ подава информация за предстоящата обява до Областната РА и МЗХ.

Чл. 3. (1) Въз основа на действащите наредби по прилагане на мерките от ПРСР и свързаните с тях указания Звеното за администриране на МИГ (ЗАМИГ) разработва Указания за кандидатстване по конкретните мерки и съответните формуляри за кандидатстване.

(2) Указанията са достъпни в деня на обявата на сайта на МИГ и при поискване на ръка в офиса на МИГ.

Чл. 4. (1) Консултирането на заявленията от ЗАМИГ включва:

а) Най-малко 2 информационни дни на територията на МИГ

б) Лично консултиране на проектните предложения в ЗАМИГ по ред, определен от Изпълнителния директор

в) Разпространение на информационни материали във всички населени места от територията на МИГ

г) Публикация в областен ежедневник или електронна медия

д) Информация на интернет страницата на МИГ, включително чрез модул от „Въпроси и отговори”

е) Подготовка и предоставяне при поискване на типови проектни заявления по няколко от мерките с най-голям бюджет по СМР.

(2) При консултирането се предоставят разяснения при попълването на формуляра, включително относно допустимостта на дейностите и разходите, критериите за избор на предложенията, и друга информация, която може да е от полза на кандидата.

(3) Консултирането не включва съдействие по формулирането на идеята на проекта, нито по действителното попълване на заявлението.

Раздел II:

Общи изисквания към документите за кандидатстване

Чл. 5. (1) Документите за кандидатстване за одобрение трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата. В случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ЗАМИГ;

2. да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;

3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той трябва да бъде легализиран или с апостил.

Раздел III

Ред за подаване на заявления за подпомагане

Чл. 6. (1) Кандидатите по чл. 1 подават в Звеното за администриране на МИГ (ЗАМИГ) заявление за подпомагане по формуляр, разработен от ЗАМИГ съответно на изискванията на МЗХ и достъпен в деня на обявата.

(2) Заявленията се подават на място с оглед извършването на проверка на административно съответствие и допустимост при подаването на заявлението.

(3) Заявленията за подпомагане и придружаващите ги документи, подадени от кандидата се регистрират в Регистър на заявленията с нарочно създаден за този вид документи регистрационен индекс. Служителят на МИГ, приел документите, уведомява кандидата за входящия номер, с който те са регистрирани.

(4) Не се приемат и регистрират документи, подадени след 16.30 часа на съответния работен ден. Не се приемат документи, подадени след крайния срок за набиране на заявления, посочен в обявата.

Раздел IV

Ред за оценка на административното съответствие на заявленията, допустимостта на кандидатите

Чл. 7. (1) При подаването на заявлението в присъствието на кандидата, ЗАМИГ извършва проверка на административното съответствие на заявлението, проверка на допустимост на кандидата и техническа проверка за двойно финансиране като:

а) извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане, включително декларация за липса на двойно финансиране и изкуствено създадени обстоятелства, оферти за доставки и услуги и други документи съгласно условията и реда на Наредба 23;

б) одобрява или отхвърля административното съответствие и допустимостта на заявлението за подпомагане.

(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1, ЗАМИГ информира кандидата, който в срок до 10 работни дни може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи. На кандидата се издава квитанция за прием на заявлението, но със забележки за констатираните нередовности, непълноти или неясноти, които да отстрани в срок от 10 работни дни, през които неговото заявление за подпомагане няма да бъде разглеждано от КИП. Тези допълнителни 10 работни дни не важат при продължаващ период на прием на заявления за подпомагане.

(3) Заявлението за подпомагане не се приема в случай, че кандидатът не отговаря на някое от изискванията на СМР и Наредба 23 на МЗХ относно прилагане на СМР. На кандидата се предоставя документ, удостоверяващ извършената проверка и установеното несъответствие.

Чл. 8. (1) При проверката на административното съответствие и допустимостта, ЗАМИГ се ръководи от Критериите за избор на проекти, заложени в СМР, както и от условията и процедурите, заложени в ПРСР и условията по Наредба 23.

(2) Въз основа на проверката, служител на ЗАМИГ изготвя следните списъци:

 1. списък със заявленията, които отговарят на критериите за административното съответствие и допустимост
 2. списък със заявленията, които не отговарят на критериите за административното съответствие
 3. списък със заявленията, които не отговарят на критериите за допустимост.

(3) При вписването на конкретно заявление в даден списък се посочват съответните основания, които налагат включването му. Заявленията, които не отговарят на критериите за административното съответствие и допустимост, отпадат от по-нататъшно разглеждане.

(4) След приключване на приема на заявленията, ЗАМИГ изготвя общ протокол за всички заявления относно извършените проверки на административното съответствие и допустимост, който се подписва от Изпълнителния директор. Към Протокола се прилагат списъците по ал. 2.

Раздел V

Ред за техническа оценка и одобряване на заявления за подпомагане

Чл. 9. (1) Заявленията с одобрено административно съответствие и допустимост от служител на ЗАМИГ, се подлагат на оценка за административно съответствие и допустимост, както и на техническа оценка от Комисия за избор на проекти (КИП) спрямо Критериите за избор на проекти от СМР.

(2) Комисията за избор на проекти извършва класиране на подадените заявления за подпомагане, на основата на което УС взема окончателно решение за отхвърляне или одобряване на заявлението в срок до 45 календарни дни от датата на спиране на приемането на заявления за подпомагане.

Чл. 10. (1) Със заповед на Председателя  на УС на МИГ на база взето решение на УС на МИГ, подписано от Председателя на УС, се назначава Комисия за избор на проекти. Председателят на УС насрочва краен срок за приключване на работата по оценките и проверките на КИП. В заповедта се указват поименно членовете на КИП, датата, мястото и часът на провеждането на заседанието, както и резервни членове;

(2) Членове на КИП са членовете на Управителния съвет на МИГ и външни експерти, определени от УС на МИГ, с цел  осигуряване  на обективност, публичност и прозрачност;

(3) В комисията по ал. 1 делът на представителите на общината и/или централната или териториалната администрация не може да надвишава 49 процента;

(4) Преди започване на работа на комисията за избор всички нейни членове подписват декларация за липса на конфликт на интереси, безпристрастност  и поверителност. В случаите, когато член на комисията установи, че е налице конфликт на интереси, той подава писмо до МИГ за самоотвод, като неговото място в комисията се заема от нов член.

(5) Външните експерти - членове на комисията, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на оценяваните прое

(6) Съставът на КИП включва:

 1. председател
 2. секретар (секретари)
 3. нечетен брой членове (не по-малко от пет).

В заповедта се посочва и списък на резервните членове.

Право на глас в КИП имат само членовете. Председателят и секретарят нямат право на глас. Изпълнителният директор може да бъде назначен за председател на КИП.

(7) Заседанията на КИП са редовни, ако на тях присъстват председателят, секретарят и 2/3 от членовете. На всяко заседание всички лица, участващи в процеса на оценяването, се подписват в присъствен списък.

(8) Решенията на КИП се вземат с мнозинство от повече от половината от членовете. Когато член на КИП гласува против взето решение, той подписва съответния протокол и оценителния доклад с особено мнение, като писмено излага мотивите си.

(9) При необходимост от проверка, пояснение или уточнение на обстоятелства от заявленията, КИП може да се обърне за информация и разяснения към съответните институции, свързани с данните по заявлението. Кореспонденцията на КИП е писмена и се подписва от председателя. Информацията може да се обмени по пощата, по факс или по електронен път или чрез комбинация от тези средства.

(10) Заседанията на КИП се провеждат при закрити врата и са поверителни.

(11) Председателят на КИП:

 1. ръководи организационно и методически работата на КИП, с оглед законосъобразното извършване на възложените й дейности, осигурява безпристрастност и прозрачност на процеса и координира процеса на оценяване на проектните предложения
 2. отговаря за срочното извършване на оценката на постъпилите заявления, съгласно заповедта за назначаване на КИП
 3. подписва писма към компетентни органи/институции
 4. отговаря за изготвянето на протоколите от отделните етапи на оценката и на оценителния доклад и проверява дали докладът е подписан от всички членове на КИП
 5. подписва протоколите от оценката, таблиците за оценка и оценителния доклад от работата на КИП.

(12) Секретарят на КИП:

 1. подпомага председателя и КИП в дейността им
 2. изпълнява всички административни дейности, свързани с оценителния процес
 3. осигурява техническата обезпеченост на дейността на КИП
 4. подписва протоколите от оценката, таблиците за оценка и оценителния доклад от работата на КИП.

(13) Членовете на КИП:

 1. разглеждат постъпилите проектни предложения и правят оценка за административно съответствие и допустимост, както и техническа оценка на заявленията, в съответствие с критериите, описани в СМР
 2. подписват протоколите от оценката, индивидуалните таблици за оценка, индивидуални таблици за обоснованост на разходите, индивидуални доклади за административна и техническа оценка, таблици за комплексна техническа оценка и оценителния доклад от работата на КИП.

Чл.11. Организация на работа на КИП

(1) КИП се събира на датата, мястото и в часа, посочен в заповедта на Председателя  на УС. Преди започване на работата на КИП, отговорен служител от ЗАМИГ предава на председателя на КИП постъпилите заявления, заедно със списък на регистрираните проектни предложения.

(2) Всички членове на КИП се запознават със списъка на регистрираните заявления от съответните кандидати в процедурата и подписват декларации за безпристрастност, поверителност, липса на конфликт на интереси по смисъла на ал. 1 т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване на конфликт на интереси, липса на свързани лица и липса на йерархична зависимост. В подписваната декларация лицата поемат и задължение за опазване на тайна на всички обстоятелства, които са узнати във връзка с работата им в КИП. В случаите когато член на КИП установи, че е налице конфликт на интереси, той подава писмо до МИГ за самоотвод, като неговото място в КИП се заема от нов член.

(3) При възникване на обстоятелства, споменати в декларацията, в хода на провеждане на процедурата по оценяване, съответното лице незабавно декларира това обстоятелство пред председателя на КИП и прекратява участието си в нея. В случаите, когато по обективни причини член на КИП не може да изпълнява задълженията си, председателят уведомява Председателя на УС за необходимостта от промяна в състава на КИП.

(4) Всяка промяна в състава на КИП, независимо от основанието, се извършва със заповед на Председателя на УС, която се прилага към доклада за оценката.

(5) След подписване на декларациите, секретарят предоставя срещу подпис на всички участници в процедурата по оценяване пълен комплект от всички необходими документи:

 1. вътрешните детайлни правила за работа на КИП екземпляр от СМР
 2. екземпляр от СМР
 3. екземпляри от индивидуална таблица за техническа оценка
  1. 4. екземпляри от индивидуална таблица за оценка на административно съответствие и допустимост
  2. 5. Процедурен наръчник
  3. 6. Вътрешни правила за прилагане на СМР
  4. Критерии за избор на проекти

Чл. 12. Оценка за административно съответствие и допустимост и техническа оценка

(1) Членовете на КИП извършват оценка на административно съответствие и допустимост и осъществяват техническа оценка на заявленията, отговарящи на критериите за административно съответствие и допустимост.

(2) За всеки проект се извършва оценка на административно съответствие и допустимост и техническа оценка от най-малко двама оценители, определени от Председателя на КИП.

(3) Техническа оценка на заявленията се извършва от КИП съгласно критериите и тежестта на отделните критерии, определени в СМР.

(4) Оценката на административно съответствие и допустимост се документира чрез попълването от членовете на КИП на чек-листове и доклади. Техническата оценка се документира чрез попълването от членовете на КИП на индивидуални таблици за техническа оценка, таблици за обоснованост на разходите и доклади. Членовете на КИП не могат да изменят при никакви обстоятелства всички документи за работата на КИП.

(5) Окончателното решение относно техническа оценка на заявленията се приема при пълен състав на КИП. Въз основа на средноаритметичната стойност от индивидуалните оценки, дадени от членовете на КИП в индивидуалните таблици за техническа оценка, председателят изготвя таблица с комплексната оценка за всяко заявление.

(6) При разлика с повече от 50 процента в оценките на заявлението и документите към него, оценителите дали съответно най-ниската и най-високата оценка представят мотивирано становище. КИП провежда обсъждане и взема решение за даване на оценка на проектното предложение с мнозинство.

(7) Секретарят изготвя таблица за класираните кандидати по комплексна техническа оценка, която се подписва от председателя, от членовете на КИП и от секретаря.

Чл. 13. Одобрение

(1) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката или гарантираният бюджет по СМР е изчерпан, се одобряват за финансиране класираните кандидати в низходящ ред.

(2) За класираните по реда на ал. 1 заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане.

(3) Във всички други случаи, когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане е под наличния бюджет по мярката, се класират  всички предложения.

(4) В случаи на ал. 3 остатъкът от средствата по съответната мярка се преразпределя за финансиране на проекти по други мерки на СМР съгласно изискванията на Наредба 23. Относителният дял на преразпределение се решава от УС.

Чл. 14. Проверка на факти, обстоятелства и наличие на двойно финансиране

(1) На всички одобрени за подпомагане кандидати се извършва посещение на място за потвърждаване достоверността на посочените в кандидатурата данни и обстоятелства от членове на КИП. При потвърждаване на достоверността на посочените данни и обстоятелства в резултат от проверката, КИП предлага за одобрение кандидатите и планирани дейности и разходи на кандидата.

(2) При посещението се извършва техническа проверка за наличие на двойно финансиране или изкуствено създадени обстоятелства с оглед постигане на допустимост или предимство.

(3) При идентифициране на неверни факти и обстоятелства при извършената проверка, се одобрява следващия кандидат в класирането.

(4) Разгледаните и одобрени проекти от КИП се изпращат от ЗАМИГ в Областната РА за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в СМР, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи.

Чл. 15. Отказ за финансиране

(1) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:

1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по административното съответствие;

2. несъответствие с критериите за техническа оценка;

3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в случай на установени нередности;

4. недостатъчен бюджет по мярката;

5. одобрените разходи по проекта са извън границата между максималната и минимална стойност на подкрепата по съответната мярка от СМР.

6. въз основа на становището на РА в случай на несъответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи.

(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1 кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази процедура.

(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази процедура.

Чл. 16. Предложение на КИП за одобрение или отказ за финансиране

(1) Въз основа на класирането от техническата оценка, извършените проверки и съобразно наличния бюджет, секретарят на КИП изготвя Протокол за окончателно оценка, който се подписва от председателя, от членовете на КИП и от секретаря. Към Протокола се прилагат:

 1. присъствен списък
 2. таблици за техническа оценка (индивидуални таблици и таблица с комплексната оценка за всяко от заявленията)
 3. кореспонденция с компетентните органи/институции (РА)
 4. особено мнение (ако има такова)
 5. протоколи с констатации от посещенията на място

(2) КИП изготвя оценителен доклад, в който се прави мотивирано предложение до Председателя на УС за одобрените или отхвърляне на всеки от кандидатите.

Чл. 17. Окончателно решение на УС

(1) Председателят УС на МИГ свиква заседание на УС за разглеждане на предложението на КИП и за вземане на окончателно решение. Заседанието се провежда  в 7-дневен срок след произнасянето на КИП. В случай, че становището на Областната РА не е получено в този срок, решението на УС се отлага до неговото получаване.

(2) Всички членове на УС се запознават със списъка на одобрените заявления и подписват декларации за безпристрастност, поверителност, липса на конфликт на интереси по смисъла на ал. 1 т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване на конфликт на интереси, липса на свързани лица и липса на йерархична зависимост. В случаите, когато член на УС установи, че е налице конфликт на интереси, той не участва в гласуването на конкретното предложение на заседанието на УС за окончателно одобрение на заявленията.

(3) С обикновено мнозинство УС взема мотивирано решение за:

 1. одобряване на предложението на КИП за финансиране на заявленията
 2. връщане на предложението на КИП за преразглеждане, като посочва основанията за това
 3. отхвърляне на предложението на КИП и прекратяване на процедурата, като посочва основанията за това.

Чл. 18. В случаите на отказ за финансиране Изпълнителният директор уведомява писмено кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите на УС за отказ.

Чл. 19. Подписване на договор

(1) Въз основа на взетото решение на УС,  Председателят на УС се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на подадените заявления, която се изпраща от ЗАМИГ до всички кандидати с обратна разписка.

(2) В срок, определен от РА и МЗХ кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ с РА спрямо условията и реда, определен от МЗХ.

(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.

(4) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на финансова помощ и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тези правила.

Чл. 20. Отчетност и публичност

(1) След приключване на избора, протоколите и оценителния доклад на КИП са достъпни за кандидатите, участвали в процедурата за избор, както и за  всички членове на МИГ след писмено поискване до Изпълнителния директор на МИГ.

(2) В едно-месечен срок след сключване на договорите с получателите на помощта, Председателят на УС свиква Общо събрание, на което УС, ЗАМИГ и КИП се отчитат за извършената кампания по обявата за набиране на проектни предложения.

(3) Общото събрание има право да определи свои представители за участие като допълнителни членове в Комисията по мониторинг и проверки по прилагането на СМР. То дава препоръки на УС и ЗАМИГ за подобряване на кампанията за следващата обява.

(4) ЗАМИГ организира и осъществява дейности по информиране и консултиране с общността за резултатите от кампанията по избор на проектни предложения.

Раздел VI

Ред за мониторинг и проверки на място

Чл. 21. (1) В едномесечен срок след сключване на договорите УС взема решение и чрез заповед на Председателя на УС назначава „Комисия за мониторинг и проверки по прилагането на СМР” (Комисията) с начален и краен срок за действие.

(2) Комисията е в състав от най-малко 3-ма души.

(3) Задължителни членове на Комисията са:

 1. външен експерт от съответния сектор на помощта или експерт по прилагане на СМР
 2. експерт-финансист
 3. служител на ЗАМИГ

(4) Допълнителни членове на Комисията са представители на общността в лицето на:

 1. членове на УС
 2. членове на Общото събрание
 3. представители на общността (лица с постоянен адрес на територията)

(5) Съставът на задължителните членове на комисията се определя с решение на УС, а на допълнителните – с решение на Общото събрание.

Чл. 22. (1) Комисията извършва проверки по техническото и финансовото изпълнение на проекта. Комисията установява:

 1. На какъв етап е изпълнението на дейностите, предмет на договора;
 2. Съответствието на изпълнението с предвиденото в договора;
 3. Ефективното изпълнение на проектните дейности;
 4. Спазването на изискванията за публичност и промоция;
 5. Постигането на целите и резултатите на финансираните проекти;
 6. Съответствието между предаваните отчети и изпълнението на проектните дейности и постигнатите резултати (проверка на точността и надеждността на информацията, посочена в отчетите);
 7. Разходването на финансовите ресурси в съответствие с одобрения бюджет;
 8. Валидността на съпътстващите документи;
 9. Наличието и съответствието с договора на активите, придобити със средствата, отпуснати от РА.

(2) Комисията има право да изисква от получателите на финансова помощ информация, документи, сведения и справки, свързани с изпълнението на договора;

(3) Получателят на помощта е длъжен да предоставя на Комисията всяка поискана информация за осъществяването на дейността по проекта.

(4) Членовете на Комисията са длъжни да се легитимират пред получателя на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.

(5) ЗАМИГ  е длъжно да уведоми получателят на помощта за датата и мястото на проверката в едноседмичен срок преди посещението с писмо с обратна разписка или по факс.

Чл. 23. (1) Комисията провежда за всеки проект поне едно задължително посещение на място.

(2) Комисията провежда за всеки проект и извънредни посещения, чийто брой се определя според необходимостта. Извънредните посещения на място се назначават при наличие на поне едно от следните основания:

 1. Съмнения за незаконосъобразност и нецелесъобразност на изпълнението на проектните дейности и за нарушения в цялостното изпълнение на договорите;
 2. Подадени сигнали от страна на заинтересовани граждани или правораздавателни органи за незаконосъобразност и нецелесъобразност на изпълнението на проектните дейности и за нарушения в цялостното изпълнение на договорите;
 3. Аргументиран отказ на Получателя на финансова помощ да подпише доклад за проверка при предишно посещение;
 4. Липса на подадени доклади за отчитане в определения в договорите срок;
 5. Аргументирано писмено искане от страна на Получателите на финансова помощ.

(3) При посещение на място Получателите на финансова помощ следва да представят при поискване цялата документация, свързана с изпълнението на проекта, както и други документи, които не са включени в изискваните приложения към отчетите.

В рамките на посещенията бенефициентите могат да се обръщат към членовете на Комисията по въпроси от техническо естество, за да получат консултации и съвет, включително и по подготовката на частичните и окончателни доклади на проекта, подобряване на комуникациите и осигуряване на прозрачност и промоция на проекта.

(4) Резултатите от посещението се описват от членовете на Комисията в протокол на място и по време на неговото осъществяване. Протокола се подписва от Председателя на комисията и от Получателя на помощта.

(5) В случай, че Получателят на финансова помощ не е съгласен с констатациите и изводите на Комисията, отразени в протокола, той има право да не го подпише. В този случай Получателят на финансова помощ трябва да посочи писмено причините за несъгласието си в съответната секция от протокола и да я подпише.

(6) При отказ на Получателя на финансова помощ да подпише доклада от посещението на място, членове УС и служители на ЗАМИГ провеждат извънредно посещение. При отказ на Получателя на финансова помощ да подпише доклада от извънредното посещение се следва установената процедура за докладване на нередности в РА и МЗХ.

(7) Протоколът от извършената проверка се предава на Изпълнителния директор и на Председателя на УС на МИГ.

(8) Изпълнителният директор предприема мерки за подпомагане на получателя на помощта с оглед отстраняване на нередностите.

Чл. 24. Информиране на УО на ПРСР

(1) На основата на извършените проверки ЗАМИГ води регистър на извършените проверки и установените нередности.

(2) В срок до 15 дни след всяко тримесечие ЗАМИГ изготвя „Доклад за нередностите по прилагане на СМР”, който изпраща до УО на ПРСР.

(3) В случаи на нередности, които застрашават изпълнението на даден проект или надхвърлят сумата от 10 000 лв., ЗАМИГ информира УО на ПРСР в тридневен срок след получаването на протокола от Комисията.

Раздел VII

Ред за подпомагане на получателите на помощта за подготовка на заявки за плащане до РА и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението

Чл. 25. (1) Получателите на помощта имат право на консултации и подпомагане относно попълването на заявки за плащане към РА и отчитане по изпълнението на проекта.

(2) Консултирането става в офисите на МИГ след предварителна заявка от страна на получателя на помощта.

(3) По време на консултирането служителите и експертите на МИГ извършват преглед на документите и подпомагат бенефициентите при попълване на заявките за авансово, междинно и окончателно плащане, подготовката и окомплектоването на необходимите документи за РА и/или при изготвянето на необходимите доклади за отчитане на изпълнението на проекта.

(4) Извършените консултации се регистрират в „Регистър на консултациите”, воден в офиса на МИГ.

Раздел VIII

Ред за разработване на годишните доклади за напредъка по прилагането на СМР

Чл. 26. (1) За всяка календарна година Изпълнителният директор на МИГ разработва Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие въз основа на осъществената дейност.

(2) Докладът включва техническо описание на извършената дейност през годината и финансов доклад, както и друга информация, изискуема от УО на ПРСР.

(3) Годишният доклад се приема от УС и се одобрява от Общото събрание на МИГ до 31 януари на следващата календарна година.

(4) Одобреният от общото събрание доклад се предоставя на МЗХ до УО на ПРСР спрямо изискванията на Наредба 23 на МЗХ до 15 февруари на следващата година.

Чл. 27. (1) След изтичане на всяко тримесечие за първата година и полугодие на всяка следваща година, в срок от 14 дни от изтичането на периода МИГ представя на управляващия орган на ПРСР заявка за одобрение на извършените дейности и разходи за съответния отчетен период, ведно с доклад за отчитане на изпълнените дейности за същия период (спрямо приложение № 6 от Наредба 23 на МЗХ).

(2) Докладите и заявките по този член се подготвят от служителите на ЗАМИГ.

Раздел IX

Ред за извършване на разходи от ЗАМИГ

Чл. 28. (1) Разходите по администриране на СМР се извършват с решение на Изпълнителния директор изцяло съгласно условията, реда и допустимите разходи, определени в Наредба 23 на МЗХ.  

 

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109