МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

Покана №5 за 2014 г. - Актуални процедури

Покана за прием

Е-мейл Печат ПДФ

„Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“ с Решение № 139/ 30.07.2014 г. на Управителния съвет и Заповед № 57/ 31.07.2014 г. на Изпълнителния директор обявява покана за набиране на заявления за подпомагане по мерки 121, 123, 223, 311, 312, 313, 321, 322 и 323 от Стратегията за местно развитие на МИГ САНДАНСКИ, чрез открита процедура за конкурентен подбор, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-90/ 13.06.2012 г. Допълнително споразумение № РД50-90/ 30.09.2013 г. и Допълнително споразумение № РД50-90/ 21.12.2013 г., отворена за кандидатстване през периода от 15.08.2014 г. до 15.09.2014 г., с бюджет за всяка отделна мярка от СМР.

Дейностите по проектите, финансирани по мерките на Стратегията за местно развитие, трябва да се осъществяват само на територията, на която действа „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, която съвпада с територията на Община Сандански.

Кандидатите трябва да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“.

Пълен текст на поканата

Заповед по покана 5 - 2014

 

Мярка 121 – Модернизиране нa земеделските стопанства

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: земеделски производители; организации на земеделски производители.

Общ разполагаем индикативен бюджет за 2014 г.: 306 873,20 лв.

Минимален размер на проект: 20 000 лв.

Максимален размер на проект: 200 000 лв.

продължава>
 

Мярка 123 – Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро или малки предприятия, вкл. пазари на производители.

Общ разполагаем индикативен бюджет за 2014 г.: 367 101,87 лв.

Минимален размер на проект: 20 000 лв.

Максимален размер на проект: 200 000 лв.

продължава>
 

Мярка 223 – Първоначално залесяване на неземеделски земи

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: физически и юридически лица собственици на неземеделска земя на територията на МИГ и техните сдружения; Община Сандански за собствена неземеделска земя; държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции, национални паркове и научноизследователски горски стопанства, които управляват държавни гори на територията на МИГ.

Общ разполагаем индикативен бюджет за 2014 г.: 100 000,00 лв.

Минимален размер на проект: 20 000 лв.

Максимален размер на проект: 100 000 лв.

продължава>
 

Мярка 311 – Разнообразяване към неземеделски дейности

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: земеделски производители /еднолични търговци или юридически лица/, които имат приход минимум 50 % през предходната година от земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги, свързани със земеделски дейности.

Общ разполагаем индикативен бюджет за 2014 г.: 36 234,22 лв.

Минимален размер на проект: 10 000 лв.

Максимален размер на проект: 100 000 лв.

продължава>
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140
Страница 1 от 2

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109