МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

Покана №3 за 2013 г. - Актуални процедури

Мярка 121 – Модернизиране нa земеделските стопанства

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: земеделски производители; организации на земеделски производители.

Общ разполагаем бюджет: 362 626,81 лв. (триста шестдесет и две хиляди шестстотин двадесет и шест лева и 81 стотинки)

Минимален размер на проект: 20 000 лв.
Максимален размер на проект: 200 000 лв.

продължава>
 

Мярка 123 – Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро или малки предприятия, вкл. пазари на производители.

Общ разполагаем бюджет: 500 000 лв. (петстотин хиляди лева) /бюджет 2013 година – 200 000 лв. + остатък от бюджет 2012 година – 300 000 лв./

Минимален размер на проект: 20 000 лв.
Максимален размер на проект: 200 000 лв.

продължава>
 

Мярка 223 – Първоначално залесяване на неземеделски земи

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: физически и юридически лица собственици на неземеделска земя на територията на МИГ и техните сдружения; Община Сандански са собствена неземеделска земя; държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции, национални паркове и научноизследователски горски стопанства, които управляват държавни гори на територията на МИГ.

Общ разполагаем бюджет: 79 679,32 лв. (седемдесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и 32 стотинки)

Минимален размер на проект: 20 000 лв.
Максимален размер на проект: 100 000 лв.

продължава>
 

Мярка 311 – Разнообразяване към неземеделски дейности

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: земеделски производители /еднолични търговци или юридически лица/, които имат приход минимум 50 % през предходната година от земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги, свързани със земеделски дейности.

Общ разполагаем бюджет: 100 000 лв. (сто хиляди лева) /остатък от бюджет 2012 година – 100 000 лв./

Минимален размер на проект: 10 000 лв.
Максимален размер на проект: 100 000 лв.

продължава>
 

Мярка 312 – Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: микропредприятия, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите, които не са регистрирани като земеделски производители.

Общ разполагаем бюджет: 112 682,05 лв. (сто и дванадесет хиляди шестстотин осемдесет и два лева и 5 стотинки)

Минимален размер на проект: 10 000 лв.
Максимален размер на проект: 100 000 лв.

продължава>
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140
Страница 1 от 2

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109