МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

Учебна среща

 

 

На 16 и 17 юли 2012 г. в гр. София, в Световен търговски център Интерпред, беше проведено обучение на Местни инициативни групи одобрени по втората покана. Целта на обучението беше придобиване на знания и умения от участниците по отношение на:

- Подготовка на пакет от документи за кандидатстване за мерките включени в Стратегиите за местно развитие – решения, заповеди, покани (насоки) за кандидатстване, формуляр на Бизнес план, документи за информация и др.;

- Набиране на проектни предложения – процес на обявяване, информационни кампании и осигуряване на публичност;

- Процес на оценка на проектни предложения.

В обучението взеха участие и представители на екипа на МИГ Сандански – експертите по прилагане на СМР и техническия асистент.

Лектори бяха Мариана Милтенова и Здравко Сечков

 

Информационна среща

На 27 юни 2012 г. в гр. София се проведе информационна среща на одобрени Местни инициативни групи от първа и втора покана. В срещата взеха участие представители на оперативните екипи на местните инициативни групи, обучителния екип на фирма „Агротек Спа” (изпълнител на поръчка на МЗХ за обучение на МИГ по прилагане на подхода ЛИДЕР) и представители на Министерство на земеделието и храните. Екипът на МИГ Сандански също присъства на срещата, на която бяха представени графика и програмата за обучения по прилагане на СМР на представители на оперативните екипи на Местни инициативни групи, одобрени по втората покана. Представителите на МИГ-ове от първата покана споделиха своя опит, практики, най-често срещани трудности и препоръки на своите колеги. Информационната среща приключи с обсъждане на идеята за създаване на Национална селска мрежа на Местните инициативни групи в България.

 

Одобрена стратегия

 

На 13.06.2012 г. председателя на УС на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна полза „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ г-н Андон Тотев подписа договор № РД50-90 за финансиране на Стратегията за местно развитие на територията на община Сандански, в присъствието на министър-председателя Бойко Борисов, министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов. Договорът е на стойност 3 870 000 лв. и се сключи на основание чл. 21, ал. 1 от Наредба № 23/ 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година. Финансовите средства, за които ще имат възможност да кандидатстват потенциални бенефициенти от територията на община Сандански, са в размер на 3 150 000 лв., които се предоставят по съответните мерки:

- Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“
- Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“
- Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“
- Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“
- Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
- Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“
- Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката“
- Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“
- Мярка 323 „Опазване и развитие на селското наследство“
За повече информация може да посетите сайта на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ - www.mig-sandanski.eu, както и офиса на сдружението на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1.

   

Покана

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански -

МИГ Сандански" със седалище бул. „Свобода" № 20, ет.1 - град Сандански на основание чл.26

От ЗЮЛНЦ и чл. 28 и чл. 57 от Устава на сдружението свиква Общо събрание на Сдружението,

което ще се проведе на 22.03.2012 г. от 17:20 ч„ в заседателната зала на Общински съвет - Сандански,

находяща се на адрес: град Сандански, бул. „Свобода" №14, при следния дневен ред:

1. Регистрация на членовете на Общото събрание;

2. Избор на председател, секретар-протоколист и преброители на събранието;

3. Приемане на дневен ред;

4. Разглеждане, обсъждане и приемане на Годишен финансов отчет за 2011г. за дейността на
сдружението;

5. Разглеждане, обсъждане и приемане на Годишен доклад за дейността на сдружението за 2011г.

6. Разни;

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на
разположение в седалището на следния адрес: град Сандански, бул. „Свобода" № 20, ет.1.

За допълнителна информация: тел. 0888/69 69 17

Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението събранието
ще се проведе същия ден в 18:20ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя
на присъстващите членове.

Андон Тотев
Председател на Управителния съвет

 
лого

МИГ Сандански

МИГ-Сандански и община Сандански ще подадат заявление за одобрение на Местната инициативна група и финансиране на Стратегията за местно развитие по отворената втора покана за набиране на заявления за одобрение на местни инициативни на Министерството на земеделието и храните в срок до 7-ми Ноември 2011 г.

Окончателният размер на бюджета по Стратегията за местно развитие, одобрен от членовете на Общото събрание на сдружението е в размер на 3 890 000лв. До края на годината се очаква Министерството на земеделието и храните да обяви одобрените за финансиране местни инициативни групи.

   

Страница 18 от 18


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140
Български (България)English (United Kingdom)

За община Сандански

Слайдшоу

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109