МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

Мярка 121 – Модернизиране нa земеделските стопанства

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: земеделски производители; организации на земеделски производители.

Общ разполагаем бюджет: 362 626,81 лв. (триста шестдесет и две хиляди шестстотин двадесет и шест лева и 81 стотинки)

Минимален размер на проект: 20 000 лв.
Максимален размер на проект: 200 000 лв.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:

  • 60 % от общите допустими разходи за млади фермери от селата, попадащи в планински и необлагодетелствани райони.
  • 50 % от общите допустими разходи за млади фермери в другите населени места от територията
  • 50 % от общите допустими разходи за млади фермери от селата, непопадащи в планински и необлагодетелствани райони.
  • 40 % от общите допустими разходи за земеделските производители от другите населени места от територията.
  • За инвестиции свързани с водоспестяващи технологии, производството на мляко и енергийната ефективност – увеличение с 10 %.
  • Увеличение с 10% за: Инвестиции за прилагане на Директива на Съвета 91/676/ЕЕС, Инвестиции свързани с производството на мляко, Инвестиции в сгради и оборудване, чиято цел е подобряване на енергийната ефективност, Инвестиции свързани с производството на биогаз, Инвестиции свързани с производството на електричество или топлинна енергия, Създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия; Инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, Инвестиции за извършване на конверсия към биологично земеделско производство.

Документи по Мярка 121

Други документи

 

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109