МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

Мярка 223 – Първоначално залесяване на неземеделски земи

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: физически и юридически лица собственици на неземеделска земя на територията на МИГ и техните сдружения; Община Сандански са собствена неземеделска земя; държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции, национални паркове и научноизследователски горски стопанства, които управляват държавни гори на територията на МИГ.

Общ разполагаем бюджет: 79 679,32 лв. (седемдесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и 32 стотинки)

Минимален размер на проект: 20 000 лв.
Максимален размер на проект: 100 000 лв.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:

  • 100 % от общите допустими разходи по проект, чийто бенефициент е община Сандански;
  • 80 % от общите допустими разходи за проекти, които не отговарят на горните условия, но най-малко 75 % от територията, на която се осъществяват се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000; - 70 % от одобрените разходи по проекти, които не отговарят на горните две условия.

Документи

 

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109