МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

Мярка 123 – Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро или малки предприятия, вкл. пазари на производители.

Общ разполагаем бюджет: 500 000 лв. (петстотин хиляди лева) /бюджет 2013 година – 200 000 лв. + остатък от бюджет 2012 година – 300 000 лв./

Минимален размер на проект: 20 000 лв.
Максимален размер на проект: 200 000 лв.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:

  • До 50 % от стойността на общите допустими разходи за микро, малки и средни предприятия и до 25 % за междинни предприятия.
  • Увеличение с 10 % за: Инвестиции в сгради и оборудване, чиято цел е подобряване на енергийната ефективност, Инвестиции в сгради и оборудване за производство на био-енергия в случай на преработка на продукти (суровини), включени в Приложение I на Договора за създаване на ЕО, Инвестиции в сгради и оборудване за производство на енергия от други възобновяеми енергийни източници за собствените енергийни нужди на преработвателното предприятие, Инвестиции в сгради и оборудване за пречистване на отпадните води, Инвестиции свързани с подобряване на преработката и маркетинга на мляко и млечни продукти.

Документи по мярка 123

Други документи

 

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109