Работна среща за обмяна на опит на екипа на МИГ Сандански

На 20-21.06.2018 г. в град Гълъбово се проведе работна среща на екипа на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ за обмяна на опит и добри практики съвместно с екипа на МИГ Гълъбово – Опан. Проведената работна среща е в изпълнение на дейност одобрена със Заповед № РД 09-100/14.02.2018 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ и Споразумение № РД 50-148/ 21.10.2016 г.   с цел споделяне изпълнението и прилагането на Стратегиите за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ и „Местна инициативна група Гълъбово – Опан“. Местните инициативни групи обсъдиха общите характеристики и различия на териториите, идентифицираните в проучванията проблеми, потребности и потенциал, планираните в стратегиите мерки. По-подробно се разгледаха мерките, включени в Стратегиите за ВОМР, както и нагласите и готовността на потенциалните бенефициенти за кандидатстване. Екипите на МИГ Сандански и МИГ Гълъбово – Опан дискутираха процедурите за подбор на проектни предложения, начина на кандидатстване, условия за кандидатстване, оценката на проектните предложения и работа на КППП. Екипите на Местните инициативни групи обсъдиха  документи касаещи насоки и образци за кандидатстване на мерки  към Стратегиите за ВОМР. По време на работната среща участниците обсъдиха електронно кандидатстване, оценка и електронно управление в ИСУН, както и възможностите за бъдещи сътрудничества.

IMG_6019 IMG_6034 IMG_6044 IMG_6050 IMG_6064