На 31 август и 1 септември 2023г., СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ проведе две еднодневни обучения за местни лидери и заинтерсовани страни на територията на МИГ Сандански на тема: „Подготовка за прилагане на Стратегия за ВОМР за периода 2023-2027г.“.

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИТИЯ НА МИГ САНДАНСКИ
Събитията са в изпълнение на Административен договор № РД 50-104/29.03.2023г. в прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.