Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

На основание  Решение № 323/08.04.2021 г. към Протокол № 179/08.04.2021 г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански

Покана за Обществено обсъждане на изменение на Стратегията за ВОМР

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДОЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА

Подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

На основание  Решение № 319/08.03.2021 г. към Протокол № 175/08.03.2021 г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански

Публично обсъждане на насоки по Процедура № BG06RDNP001-19.519 – МИГ Сандански – подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“  представя за обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ уведомява членовете на Колективния върховен орган (Общото събрание),

Публично обсъждане на насоки по Процедура № BG06RDNP001-19.509 – МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“  представя за обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор

Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ №20,

Публично обсъждане на промени в СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от

1 2 3 12