Предстоящи обучения

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г., приключила оценка на проектни предложения по няколко процедури и предстоящ прием на проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от СВОМР, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ ще проведе две двудневни обучения на местни лидери на територията на МИГ Сандански.

Двудневните обучения ще бъдат на следните теми:

  • „Изпълнение и управление на проекти към СВОМР на МИГ Сандански в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)“;
  • „Подготовка на проектни предложения по подмярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от СВОМР на МИГ Сандански“.

График за провеждане на обученията на местни лидери:

  • На 17 и 18 Юни 2019 г. от 09:00 ч. в Конферентна зала „Алфа“ на хотел „Медите Ризорт Спа“, гр. Сандански,ще се проведе двудневно обучение на местни лидери на тема: „Изпълнение и управление на проекти към СВОМР на МИГ Сандански в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)“.
  • На 27 и 28 Юни 2019 г. от 09:00 ч. в Конферентна зала на хотел „Вила Синтика“, гр. Сандански,ще се проведе двудневно обучение на местни лидери на тема „Подготовка на проектни предложения по подмярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от СВОМР на МИГ Сандански“.

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящите събития.