Публично обсъждане на насоки подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целта на процедурата е да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 801 890,30 лв.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 5 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 200 000 евро.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 20 .03.2018 г. (включително) на следната електронна поща: mig_sandanski@abv.bg .

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Условия за кандидатстване по подмярка 7.2

Условия за изпълнение на проекти

Приложение 18 – Указания на МФ за третиране на ДДС

Приложение 17 – Декларация неприложими документи

Приложение 16 – Декларация НСИ

Приложение 13 – Списък разходи референтни цени 7.2

Приложение 12б – Указания за попълване на Декларация минимални за помощи

Приложение 12a – Декларация минимални помощи

Приложение 11 – Декларация държавни помощи

Приложение 10 – Формуляр за мониторинг

Приложение 9 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс. и изкуств. създадени условия

Приложение 8в Анализ разходи-ползи

Приложение 8б – Анализ разходи-ползи

Приложение 8а – соц.-икономически анализ

Приложение 7 – Запитване за оферта

Приложение 6 – Декларация по чл. 3 и 4 по ЗМСП

Приложение 5 – Декларация за липса на обстоятелства за отстраняване

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 2 – ТДИД

Приложение 1 – Основна информация 7.2

Приложени 15б – Оценителна таблица 2 за техн. и фин. оценка

Приложени 15а – Оценителна таблица 1 за адм. съответствие и допустимост

Приложени 14 – Указания за попълване на формуляр в ИСУН