Провеждане на информационни срещи за местни лидери за популяризиране Стратегията за Водено от общностите местно развитие

В периода от 28.11.2016 г. до 01.12.2016 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански “ се проведоха 4 еднодневни информационни срещи за местни лидери за популяризиране Стратегията за Водено от общностите местно развитие на следни места:

  • На 28.11.2016 г. в сградата на Народно читалище „Емануил Васкидович -1886“, град Мелник;
  • На 29.11.2016 г. в сградата на Народно читалище „Просвета-1935“, с. Катунци, община Сандански;
  • На 30.11.2016 г. в заведението на стадиона, с. Дамяница, община Сандански;
  • На 01.12.2016 г. в Малката зала на хотел „Медите Ризорт Спа“, с. Поленица, община Сандански.

В срещите взеха участие общо 86 представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор.

Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с дейностите, разходите, допустими кандидати, финансовите параметри и критериите за оценка на проектите по мерките, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Сандански: подмерки 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“, 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“, 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ и 8.5 „Подпомагане за инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“.