Покана за свикване на Общо събрание на 21.02.2023г.