Покана за общо събрание на 19.12.2016 г.

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” № 20, ет.1, град Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 19.12.2016г./понеделник/, от 17:10 ч., в конферентна зала, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, при следния дневен ред:

    1. Регистрация на членовете на общото събрание;
    2. Избор на водещ, секретар – протоколист и преброители;
    3. Приемане на дневен ред;
    4. Одобрение на процедура за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на СНЦ „ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”;
    5. Одобрение на Вътрешни правила за дейността на сдружението, вътрешни правила за работната заплата и вътрешни правила за изпълнение на Закона за защита на личните данни на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”.
    6. Одобрение на Правилник за вътрешния трудов ред на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”.

Писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес.

Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САНДАНСКИ – МИГ САНДАНСКИ“