Подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

На основание Решение № 282/10.03.2020 г. към Протокол № 138/10.03.2020 г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, чл. 46а, ал. 4, във връзка с чл. 62, т. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/ от ПРСР 2014-2020 г. и в изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, МИГ Сандански обявява прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.389 по подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“, с краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 16.06.2020 г.

На основание чл. 46а, ал. 6, т. 3 от Наредба № 22 от 2015 г. на МЗХГ, и във връзка с Решение № 290 от 15.06.2020 г. към Протокол № 146 от 15.06.2020 г.  на Управителния съвет на СНЦ “Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ се удължава срока за прием на проектни предложения по подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“ от СВОМР до 16:30 часа на 16.09.2020 г.

На основание чл. 46а, ал. 6, т. 3 от Наредба № 22 от 2015 г. на МЗХГ, и във връзка с Решение № 300 от 14.09.2020 г. към Протокол № 156 от 14.09.2020 г.  на Управителния съвет на СНЦ “Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ се удължава срока за прием на проектни предложения по подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“ от СВОМР до 16:30 часа на 16.02.2021 г.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Обява за прием на проектни предложения по подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Стратегия за ВОМР удължен срок до 16:30 часа на 16.02.2021 г.

 Условия за кандидатстване удължен до 16:30 часа на 16.02.2021 г.

Обява за прием на проектни предложения по подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Стратегия за ВОМР удължен срок до 16:30 часа на 16.09.2020 г.

Условия за кандидатстване удължен до 16:30 часа на 16.09.2020 г.

Обява за прием на проектни предложения по подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Стратегия за ВОМР

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:

Условия за кандидатстване по подмярка 8.3

Приложение 1 – Основна информация за проекта-проектното предложение

Приложение 2 – ТДИД

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация за липса на обстоятелства за отстраняване

Приложение 6а – Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП

Приложение 6б Справка МСП

Приложение 7а – Анализ разходи-ползи

Приложение 7б – Анализ_разходи_ползи

Приложение 8 – Запитване за оферта

Приложение 9 – Декларация за размера на получените държавни помощи

Приложение 10 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 11 – Декларация за липса на изкуств. създадени условия

Приложение 12 – Формуляр за мониторинг

Приложение 14- Декларация НСИ

Приложение 18 – Декларация за свързаност

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Приложение 6в – Указания за попълване на декларация МСП

Приложение 15- Списък референтни разходи

Приложение 16 – 20200214_UGuide_MS_ISUN2020_eProject_v 8.0

Приложение 17а – Оценителна таблица за адм. съответствие и допустимост

Приложение 17б – Работен лист за обоснованост на разходите

Приложение 17в – Протокол от посещение на място

Приложение 17г – Оценителна таблица за техн. и фин. оценка

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ КЪМ ТЯХ:

Условия за изпълнение на проекти по подмярка 8.3

Приложение 1 – Административен договор ЗОП

Приложение 1 – Административен договор ЗУСЕСИФ

Приложение 2 – Декларация за липса на обстоятелства за отстраняване

Приложение 3 – Декларация по ЗДДС

Приложение 4 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 5 – Декларация за нередности

Приложение 6 – Формуляр за мониторинг

Приложение 7 – Заявление за профил за достъп на ръководител до ИСУН

Приложение 8 – Заявление за профил за достъп на упълномощени лица

Приложение 9 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 10 – Документи за междинно и окончателно плащане

Приложение 11 – Застрахователни_рискове