Информационна срещи за местни лидери

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР, на 12.10.2018 г от 09:00 часа в  Заведението на Стадиона, с. Дамяница и от 14:00 часа в –     Сградата на Народно Читалище „ Емануил Васкидович – 1886“, гр. Мелник се проведе еднодневна информационна среща за местни лидери за популяризиране Стратегията за Водено от общностите местно развитие на тема:  „Инвестиции в земеделски стопанства“  подмярка 4.1 и тема:  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ подмярка 4.2.

В срещата взеха участие общо 20 представители: земеделски производители и  земеделци;

Заинтересованите страни присъстващи на срещата бяха запознати с подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и  подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР – допустими кандидати, допустимите  дейности, допустимите за финансова помощ, бюджет на приема, минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект, критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест и  представяне на условията за кандидатстване и  изискванията към придружаващите документи.

IMG_6079