Въпроси и отговори по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“

Въпроси и отговори