СЪОБЩЕНИЕ

До членовете на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“

Във връзка с чл. 17, т. 4 от Устава на Сдружението, Ви напомняме, че наближава крайният  срок за заплащане на годишния членски внос – 31 март 2017 година.  Всеки член на Общото събрание може да заплати дължимия от него членски внос на място в офиса на сдружението  – град Сандански, бул. „Свобода“ №20, ет.1 или на следната банкова сметка:

IBAN: BG63SOMB91301060458901
BIC: SOMBBGSF
Банка: Общинска банка АД
Клон: Сандански

При неспазване на задължението си за заплащане на членския  внос, ще бъдат предприети разпоредбите на  чл. 22, ал. 1, т.1 от Устава на Сдружението.