• default-post-image

  Публикуване на индикативен график за 2017 г.

  Местна инициативна група МИГ Сандански публикува на сайта си Индикативен график за 2017 г. Пълния текст на документа може да

 • default-post-image

  Покана за участие в информационни срещи

  В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19

 • Подписан договор

  Подписано споразумение

  На 21.10.2016 г. Председателят на УС на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ г-н Кирил Котев подписа Споразумение