МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

Изпълнение по договор за БФП №РД 50-161/ 07.12.2015 г.

На 30.05.2016 Г. СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ входира заявление за одобрение на Стратегия за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. Стратегията за ВОМР на МИГ Сандански бе разработена в изпълнение на дейностите съгласно договор за БФП №РД 50-161/ 07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“.

Резултатите от изпълнението на Договора са налични в Секция „За проекта“ – подсекция „Дейности по подмярка 19.1“

 

Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка

Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка за проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански".

Решение на РИОСВ

 

Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” № 20, ет. 1, град Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 26.05.2016г. /четвъртък/, от 17:30 ч., в Конферентната зала на хотел „Медите Ризорт Спа“, с. Поленица, при следния дневен ред:

  1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
  2. Избор на водещ, секретар-протоколист и преброител/и;
  3. Приемане на дневен ред;
  4. Одобрение на Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, изготвена в изпълнение на Договор № РД50-161/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.;
  5. Други предложения.

Писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес. Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

Управителен съвет
СНЦ „Местна инициативна група
Сандански – МИГ Сандански”

   

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

В изпълнение на Договор № РД50 – 161 / 07.12.2015 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. , СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански “ ще проведе информационни срещи за консултиране с местната общност  и обществени обсъждания на разработваната Стратегия  за  ВОМР „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в  предстоящите информационни събития.

Графикът за провеждане м.април 2016 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

До членовете на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“

Във връзка с чл. 17, т. 4 от Устава на Сдружението, Ви напомняме, че наближава крайният  срок за заплащане на годишния членски внос – 31 март 2016 година.  При неспазване на задължението си за заплащане на членския  внос, ще бъдат предприети разпоредбите на  чл. 22, ал. 1, т.1 от Устава на Сдружението.

Молим, всички членове на Общото събрание, в качеството си на Физически лица- членове на МИГ, да представят  Удостоверение за постоянен адрес  на основание чл. 24, ал. 1, т. 11 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ във връзка с разработването  на Стратегията за местно развитие в офиса, находящ се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ №20, ет. 1.

   

Страница 1 от 18


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140
Български (България)English (United Kingdom)

За община Сандански

Слайдшоу

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109