Решения на комисията за избор на проектите и Решения на Колективния управителен орган за одобрение на проектите

Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ Решение на комисия по подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.102 – МИГ

Сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.3

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” сключи Договор № РД50-15/20.02.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна

Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

На основание Решение № 255/15.01.2019 г. към Протокол № 112/15.01.2019 г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ уведомява членовете на Колективния върховен орган (Общото

Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ №

1 2 3 7