IMG_20190527_135606

Работно посещение в Република Италия

В изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г., за предоставяне на БФП по процедура № BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти

Предварително проучване

В изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подготвителен проект за транснационално

Решения на комисията за избор на проектите и Решения на Колективния управителен орган за одобрение на проектите

Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Решение на комисия по подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.147

Предстоящи обучения

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19

IMG_6785

Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода 21-22.03.2019 г. в Конферентна зала „Алфа“ на Хотел „Медите Ризорт Спа“, гр. Сандански, се проведе двудневно обучение за

IMG_6679

Информационна среща за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

подкрепа на неземеделски дейности“ В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно

53719231_410671179509532_5185620569751552000_n

Информационна среща за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19

1 2 3 8