Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ №

Решения на комисията за избор на проектите и Решения на Колективния управителен орган за одобрение на проектите

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“: Решение на комисия по подбор на проектни предложения по Процедура №

IMG_6212

Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода от 05-06.12.2018 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На основание Решение № 229 /01.08.2018 г. към Протокол № 90/01.08.2018 г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група

Покана за участие в обучение

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19

1 2 3 7