Публично обсъждане на насоки по подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“  представя за обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор

Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ №20,

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ уведомява членовете на Колективния върховен орган (Общото събрание),

79177079_2191813594455906_8496782218843127808_n

Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода 12-13.12.2019 г. в „Манолева къща“, гр. Мелник, се проведе двудневно обучение  „Изпълнение и управление на проекти по СВОМР“ 

Покана за участие в обучение

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19

IMG_7446

Информационна конференция

В изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г.,  проект:  „Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за промотиране на местните идентичности, продукти

IMG_7377

Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода 08-09.08.2019 г. в Конферентна зала на хотел „Вила Синтика“, гр. Сандански, се проведе двудневно обучение за местни лидери

1 2 3 10