С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ уведомява членовете на Колективния върховен орган (Общото

Решение 342 от 13.12.2021 г.

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

На основание  Решение № 323/08.04.2021 г. към Протокол № 179/08.04.2021 г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански

Покана за Обществено обсъждане на изменение на Стратегията за ВОМР

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДОЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА

1 2 3 13