Публично обсъждане на насоки по подмярка 4.2„Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“  от СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“  представя за обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор на проектни предложения за приема е в размер на 199 969,76 лв.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект е 3 911,60 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект е 195 580,00 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 5 000 евро – 9779,00 лв.

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 200 000 евро – 391 160,00 лв.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 21.07.2024г. (включително) на следната електронна поща: mig_sandanski@abv.bg .

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.