Критерии за оценка

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САНДАНСКИ – МИГ САНДАНСКИ”

Тези критерии очертават основните изисквания, на които трябва да отговаря един проект, за да бъде одобрен от СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”.

Критерии за оценка към 26.02.2021г.

Критерии за оценка на проекти към СВОМР