Анализи и Междинни оценки

Анализ диверсификация на малките стопанства май 2021

Анализ на възможностите за създаване на обща марка за земеделски продукти и съвместен маркетинг на територията на МИГ Сандански


Анализ на въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията на МИГ „Сандански“ и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността


Анализ на тема: „Иновационен потенциал на микропредприятията от територията на МИГ Сандански“


Междинна оценка за прилагането на стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ за 2020 г.


Междинна оценка за прилагането на стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ за 2019 г.


Междинна оценка за прилагането на стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ за 2018 г.


Социално-икономическа характеристика на територията на МИГ Сандански

Информация и анализи за територията на МИГ Сандански, които са представени в различни програмни и стратегически документи, както и информационни брошури и отчети по реализирани проекти с участието на общината.

Социално-икономическа характеристика на територията на МИГ Сандански


Степен на информативност, инвестиционни намерения, очаквания и нагласи за програмния период 2014-2020 г. сред обществеността
Това е втори анализ на територията на МИГ Сандански, изготвен на базата на анкетно проучване сред стопанските субекти в общината. Данните от него, както и от първия анализ на тема „Социално-икономическа характеристика“, дават основата за изработване на Стратегията за местно развитие на Групата.

Степен на информативност, инвестиционни намерения, очаквания и нагласи за програмния период 2014-2020 г. сред обществеността


Териториално изследване на възможностите за развитие на биологично земеделие, производство на биологични продукти и прилагане на агро-екологични дейности от земеделските производители на територията на МИГ Сандански и добри европейски практики

Целта на секторния анализ е да се направи оценка на фактическото състояние на селското стопанство и възможностите за развитие на биологичното земеделие на територията на МИГ Сандански в изпълнение на Стратегията за ВОМР 2014-2020. Акцентирано е върху потенциала и основните предпоставки за биологично производство на територията, стратегическите насоки в развитие на българското земеделие, нагласите на местната общност, тенденциите и проблемите, свързани с развитието на сектора с цел изясняване на неговите перспективи в района.

Анализ Биоземеделие


Анализ и оценка на територията на МИГ Сандански за възможностите за развитие на иновативни местни туристически услуги, атракции и възраждане на занаяти

Основните цели на анализа са:
1. Да повиши информираността на членовете на МИГ Сандански, на потенциалните бенефициенти, както и на цялата местна общност относно стратегическите насоки в развитието на туризма в ЕС и България, особено в областта на алтернативните му (специализирани) форми и за конкретните възможности за създаване на иновативни местни туристически услуги и продукти с цел устойчивото развитие на селските райони;
2. На базата на събраната в анализа информация да помогне на МИГ Сандански в изработването на препоръки, методи и подходи за развиването на иновативни туристически услуги и туристически продукти в областта на алтернативния туризъм на територията, включително и при критериите за избор на проекти по мерки от ПРСР свързани с туризма и частично за мерките, свързани с подобряването на общата инфраструктура и състоянието на горските територии в региона, които са косвено свързани с развитието на туристическия потенциал;
3. Да помогне на МИГ Сандански в реализирането на записаните в Стратегията за ВОМР 2014 – 2020г цели и приоритети;
4. Да създаде възможности МИГ Сандански да участва в различни проекти за обмяна на опит с други местни инициативни групи, повишаване на знанията и уменията в областта на туризма, участие в обучителни и други проекти.
5. Да съдейства за Устойчиво развитие на туризма, на икономиката и на цялата територия на селския район, в който се реализира Стратегията за ВОМР.

Анализ Иновативни туристически услуги