Въпроси и отговори по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“

Въпроси и отговори

Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

На основание Решение № 255/15.01.2019 г. към Протокол № 112/15.01.2019 г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На основание Решение № 229 /01.08.2018 г. към Протокол № 90/01.08.2018 г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

На основание Решение № 231/20.08.2018г. към Протокол № 92/20.08.2018г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ