Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На основание Решение № 229 /01.08.2018 г. към Протокол № 90/01.08.2018 г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

На основание Решение № 231/20.08.2018г. към Протокол № 92/20.08.2018г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ