Провеждане на информационни срещи за местни лидери за популяризиране Стратегията за Водено от общностите местно развитие

В периода от 28.11.2016 г. до 01.12.2016 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за