Публично обсъждане на насоки по подмярка 4.2„Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“  от СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“  представя за обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор

Публично обсъждане на насоки по подмярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“ от СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“  представя за обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор

Публично обсъждане на насоки подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ представя за обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на

Публично обсъждане на насоки подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ представя за обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на

1 2 3 11