П О К А Н А

за участие в „Обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ за

В периода 4 – 7 септември, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ проведе поредица от срещи/семинари, свързани с консултиране на местната общност за подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

Срещите се проведоха в шест населени места от територията на МИГ Сандански – гр. Сандански, с. Склаве, с. Катунци, с.

На 31 август и 1 септември 2023г., СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ проведе две еднодневни обучения за местни лидери и заинтерсовани страни на територията на МИГ Сандански на тема: „Подготовка за прилагане на Стратегия за ВОМР за периода 2023-2027г.“.

Обученията се проведоха в гр. Мелник и гр. Сандански, като в тях се включиха представители от различни населени места от

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИТИЯ НА МИГ САНДАНСКИ
Събитията са в изпълнение на Административен договор № РД 50-104/29.03.2023г. в прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

В периода 6 – 8 юни, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ проведе поредица от информационни срещи, насочени към популяризиране на процеса по подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

Информационните срещи се проведоха в шест населени места от територията на МИГ Сандански – гр. Сандански, гр. Мелник, с. Петрово,