Предпечатна подготовка и отпечатване на брошури, печатни материали и изработване на рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ Сандански

В изпълнение на Договор №5/ 27.10.2017 г. с „Делта И“ ООД бяха изработени следните материали: Предпечатна подготовка и отпечатване на

Доставка на офис оборудване

В изпълнение на Договор №4/ 26.10.2017 г. с „АЙТИБИ“ ЕООД бяха доставени и монтирани 2 бр. компютри и 2 бр.

Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански по подмерки 4.1, 4.2 и 6.4 от СВОМР

В периода от 19-20.12.2017 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите

Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански по подмерки 7.2, 7.5, 8.1, 8.3 и 8.5 от СВОМР

      В периода от 12-13.12.2017 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от

Покана за участие в обучение

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Санданскиг” кани всички заинтересовани лица да вземат участие в обучения, организирани във връзка

Информационни срещи за местни лидери

В периода от 14.11.2017 г. до 16.11.20176 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за