Устав

Настоящият устав урежда основните устройствени правила на сдружението, организацията на неговата дейност, правата, задълженията, отговорностите на неговите членове и на органите на управление при осъществяването на дейност в обществена полза.

Сдружението се учредява в следствие на информационни и публични дейности по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански ”, договор № RD 50-364 от 28.12.2009 г. по мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., включително в резултат от проведени пет съвместни форума в община Сандански с цел подготовка и мобилизиране на местните общности за усвояване на подхода ЛИДЕР, разработване на местна стратегия за развитие и сформиране на Местна инициативна група по прозрачен и включващ начин.

Устав към 11.02.2021 г.

Устав към 17.01.2020 г.

Устав към 17.10.2019г.

Устав към 15.10.2018 г.

Устав към 17.05.2018 г.

Пълен текст на Устава за устройството и дейността на сдружение МИГ Сандански