Сключен договор № 11/11.03.2019 г.

В изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” сключи Договор № 11/11.03.2019 г. с предмет: „Дейности по осигуряване на публичност – изработване на информационна табела и подготовка и отпечатване на брошура“. Крайният срок за изпълнение на договора е 15.08.2019 г.