Сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2

Във връзка със изпълнение на Споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водени от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

На 18.06.2020 г. в гр. Благоевград         се сключиха три тристранни договора между страните: сдружение с нестопанка цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“  с бенефициент община Сандански и от друга страна Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по проведена Процедура с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.082 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от СВОМР:

  • Административен договор № BG06RDNP001082-0002-C01/18.06.2020 г., наименование на проектното предложение: „Цялостна реконструкция на сградата на Читалището в село Склаве в УПИ I, кв.25, с цел възстановяване на покривната конструкция и театралния/ кино салон“ обща стойност на проекта: 85 622,64 лв. , одобрена БФП: 85 622,64 лв.;
  • Административен договор № BG06RDNP001-19.082-0005-C01/2020 г., наименование на проектното предложение: „Цялостна реконструкция на сградата на кметството в село Дебрене и обезопасяване на строителните елементи в УПИ VI /представляващ УПИ I и УПИ II по стар план/, с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги”обща стойност на проекта: 46 938,80 лв., одобрена БФП: 46 938,80 лв.;
  • Административен договор № BG06RDNP001-082-0006-C01/2020 г., наименование на проектното предложение: „Въвеждане на автоматизирана поливна система в парк „Свети Врач”, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ обща стойност на проекта: 315 221,31 лв., одобрена БФП: 252 794,85 лв.;

СНЦ „Местна инициативна група

Сандански – МИГ Сандански“