Решения на комисията за избор на проектите и Решения на Колективния управителен орган за одобрение на проектите

Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Решение на комисия по подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.147 МИГ Сандански – подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, /препис-извлечение от ОД на КППП/

Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.147 МИГ Сандански – подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

Протокол на УС за одобрение на Оценителен доклад на КППП, назначена със Заповед № 5/17.04.2019 г. за оценка на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.147 МИГ Сандански – подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

Решение на УС за одобрение на Оценителен доклад на КППП, назначена със Заповед № 5/17.04.2019 г. за оценка на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.147 МИГ Сандански – подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Решение на комисия по подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.102 – МИГ Сандански – подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, /препис-извлечение от ОД на КППП/

Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.102 – МИГ Сандански – подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

Протокол на УС за одобрение на Оценителен доклад на КППП, назначена със Заповед № 4/22.01.2019 г. за оценка на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.102 – МИГ Сандански – подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

Решение на УС за одобрение на Оценителен доклад на КППП, назначена със Заповед № 4/22.01.2019 г. за оценка на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.102 – МИГ Сандански – подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

Подмярка 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“:

Решение на комисия по подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.082 – МИГ Сандански – по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“/препис-извлечение от ОД на КППП/

Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.082 – МИГ Сандански – подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Протокол на УС за одобрение на Оценителен доклад на КППП, назначена със Заповед № 3/08.01.2019 г. за оценка на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.082 – МИГ Сандански – подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Решение на УС за одобрение на Оценителен доклад на КППП, назначена със Заповед № 3/08.01.2019 г. за оценка на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.082 – МИГ Сандански – подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“:

Решение на комисия по подбор на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.046 – МИГ Сандански – по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ /препис-извлечение от ОД на КППП/

Протокол на УС за одобрение на оценителен доклад на КППП, назначена със заповед № 2/ 19.11.2018 г. за оценка на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.046 на МИГ Сандански по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

Решение на УС за одобрение на оценителен доклад на КППП, назначена със заповед № 2/ 19.11.2018 г. за оценка на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.046 на МИГ Сандански по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“