Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка

Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка за проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“.

Решение на РИОСВ