Публично обсъждане на насоки по Процедура № BG06RDNP001-19.509 – МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“  представя за обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.509 – МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Процедурата има следните специфични цели:

  1. Предпазване на горите от пожари;
  2. Предотвратяване излъчването на вредни емисии (въглероден двуокис) в атмосферата;
  3. Опазване на компонентите на околната среда;
  4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и опазване на горските масиви

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233,20 лв.

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 2 500 евро, а максималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 40 000 евро.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 07.03.2021г. (включително) на следната електронна поща: mig_sandanski@abv.bg .

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.509 – МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“

Условия за кандидатстване по подмярка 8.3

Условия за изпълнение на проекти по подмярка 8.3

Приложение 1 – Основна информация за проекта-проектното предложение

Приложение 2 – ТДИД

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация за липса на основания за отстраняване

Приложение 6а – Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП

Приложение 6б Справка МСП

Приложение 7а – Анализ_разходи_ползи

Приложение 7б – Анализ_разходи_ползи

Приложение 8 – Запитване за оферта

Приложение 9 – Декларация за размера на получените държавни помощи

Приложение 10 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 11 – Декларация за липса на изкуств. създадени условия

Приложение 12 – Формуляр за мониторинг

Приложение 14- Декларация НСИ

Приложение 18 – Декларация за свързаност

Приложение 1 – Административен договор ЗОП

Приложение 1 – Административен договор ЗУСЕСИФ

Приложение 2 – Декларация за липса на основания за отстраняване

Приложение 3 – Декларация по ЗДДС

Приложение 4 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 5 – Декларация за нередности

Приложение 6 – Формуляр за мониторинг

Приложение 7 – Заявление за профил за достъп на ръководител до ИСУН

Приложение 8 – Заявление за профил за достъп на упълномощени лица

Приложение 9 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 10 – Документи за междинно и окончателно плащане

Приложение 11 – Застрахователни_рискове

Приложение 6в – Указания за попълване на декларация МСП

Приложение 15- Списък референтни разходи

Приложение 16- 2020121810_uguide_ms_isun2020_eproject_v 12.0

Приложение 17а – Оценителна таблица за адм. съответствие и допустимост

Приложение 17б – Работен лист за обоснованост на разходите

Приложение 17в – Протокол от посещение на място

Приложение 17г – Оценителна таблица за техн. и фин. оценка