Публично обсъждане на насоки по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“  представя за обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Цели на Процедурата:

Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 391 166,00 лв.

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 5 000 евро, а максималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 200 000 евро.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 23:59 часа на 17.09.2020 г. на следната електронна поща: mig_sandanski@abv.bg .

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ОБЯВА за прием на проектни предложения по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“

Условия за кандидатстване по подмярка 7.5

Условия за изпълнение на проекти по подмярка 7.5

Приложение 1 – Основна информация за проекта-проектното предложение

Приложение 2 – ТДИД

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация_липса_отстраняване_ВОМР

Приложение 6а – Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП

Приложение 6б – Справка МСП

Приложение 7а – Анализ разходи-ползи

Приложение 7б – Анализ_разходи_ползи

Приложение 8 – Запитване за оферта

Приложение 9 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 10 – Декларация за липса на изкуств. създадени условия

Приложение 11 – Формуляр за мониторинг

Приложение 12 – Декларация НСИ

Приложение 13 – Декларация за свързаност съгласно Заповед № РД 09-64703.07.2019 г. на РУО на ПРСР

Приложение 1 – Административен договор ЗОП

Приложение 1 – Административен договор ЗУСЕСИФ

Приложение 2 – Декларация_липса_отстраняване_ВОМР

Приложение 3 – Декларация по ЗДДС

Приложение 4 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 5 – Декларация за нередности

Приложение 6 – Формуляр за мониторинг

Приложение 7 – Заявление за профил за достъп на ръководител до ИСУН

Приложение 8 – Заявление за профил за достъп на упълномощени лица

Приложение 9 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 10 – Документи за междинно и окончателно плащане

Приложение 11 – Застрахователни_рискове

Приложение 6в – Указания за попълване декларация за МСП

Приложение 14 – 20200507_UGuide_MS_ISUN2020_eProject_v 9.0

Приложение 15а – Оценителна таблица за адм. съответствие и допустимост

Приложение 15б – Работен лист за обоснованост на разходите

Приложение 15в – Протокол от посещение на място

Приложение 15г – Оценителна таблица за техн. и фин. оценка