Публично обсъждане на насоки подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ представя за обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целта на процедурата е да се подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

  1. Разнообразяване към неземеделски дейности;
  2. Насърчаване на предприемачеството на територията;
  3. Насърчаване развитието на туризма на територията;
  4. Развитие на „зелена икономика“ и иновации;
  5. Създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 977 915, 00 лв.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро., а максималният размер е левовата равностойност на 200 000 евро.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 05.11.2018г. (включително) на следната електронна поща: mig_sandanski@abv.bg .

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Условия за кандидатстване по подмярка 6.4

Условия за изпълнение на проекти по подмярка 6.4

Приложение 1 – Основна информация за проекта-проектното предложение

Приложение 2 – ТДИД

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация за липса на обстоятелства за отстраняване

Приложение 6 – Декларация за изчисляване на МСПО

Приложение 7 – Справка-декларация за приходите от земеделска дейност

Приложение 8а – Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП

Приложение 8б – Справка МСП

Приложение 9а – Бизнес план

Приложение 9б – Бизнес план – таблици

Приложение 10 – Декларация за наличието на суровини при производство на електроенергия от биомаса

Приложение 12 – Запитване за оферта

Приложение 13а – Декларация за минимални и държавни помощи

Приложение 14а – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 14б – Декларация за липса на изкуств. създадени условия

Приложение 15 – Формуляр за мониторинг

Приложение 19 – Справка декларация персонал

Приложение 21 – Декларация неприложими документи

Приложение 22 – Декларация НСИ

Приложение 1 – Административен договор

Приложение 2 – Декларация за липса на обстоятелства за отстраняване

Приложение 3 – Декларация по ЗДДС

Приложение 4 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 5 – Декларация за опазване на околната среда

Приложение 6 – Декларация за нередности

Приложение 7 – Формуляр за мониторинг

Приложение 8 – Заявление за профил за достъп на ръководител до ИСУН

Приложение 9 – Заявление за профил за достъп на упълномощени лица

Приложение 10 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 11 – Документи за междинно и окончателно плащане

Приложение 12 – Застрахователни_рискове_19.2_ЗУСЕСИФ

Приложение 13 – Декларация за подобряване условията на труд

Приложение 14 – Декларация за минимални и държ. помощи

Приложение 8в – Указания за попълване на декларация МСП

Приложение 11 – Рефернтни цени

Приложение 11 – Списък_сайт_реф_цени

Приложение 11 -Списък_СМР_Туризъм_реф_цени

Приложение 13б – Указания за попълване на декларация за мин. и държ. помощи

Приложение 16 – Списък по чл. 38 от Д-ра за функциониране на ЕС

Приложение 17 – Таблица за изчисляване на СПО

Приложение 18 – Указания за попълване на формуляр в ИСУН

Приложение 20а – Оценителна таблица за адм. съответствие и допустимост

Приложение 20б – Работен лист за оценка на бизнес плана

Приложение 20в – Работен лист за обоснованост на разходите

Приложение 20г – Протокол от посещение на място

Приложение 20д – Оценителна таблица за техн. и фин. оценка

Приложение 23 – Инструкция за попълване таблица СПО