Публично обсъждане на насоки подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ представя за обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целта на процедурата е да се подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

  1. Преструктуриране и развитие на наличните материали мощности в стопанствата;
  2. Насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
  3. Опазване на компонентите на околната среда;
  4. Спазване стандартите на Европейския съюз /ЕС/ и подобряване на условията в земеделските стопанства;
  5. Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 218 794,00 лв.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 5 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 200 000 евро.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 14.06.2024 г. (включително) на следната електронна поща: mig_sandanski@abv.bg .

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.