Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На основание Решение № 229 /01.08.2018 г. към Протокол № 90/01.08.2018 г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, МИГ Сандански обявява прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.082 МИГ Сандански – подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с краен срок  за кандидатстване 05.12.2018 г., 16:00 часа.

На основание чл. 46а, ал. 6, т. 3 от Наредба № 22 от 2015 г. на МЗХГ, и във връзка с Решение № 246 / 03.12.2018 г. към Протокол № 105 / 03.12.2018 г. на Управителния съвет на СНЦ“ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ се удължава срока за прием на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ до 07.01.2019 г., 18:00 часа.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в ИСУН 2020 на интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg

ОБЯВА за прием 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР удължен срок до 07.01.2019 г.

Условия за кандидатстване удължен срок до 07.01.2019 г.

ОБЯВА за прием 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:

Условия за кандидатстване

Приложение 1 – Основна информация за проектното предложение

Приложение 2 – ТДИД

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация за липса на обстоятелства за отстраняване

Приложение 6а – Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП

Приложение 6б – Справка МСП

Приложение 7 – Запитване за оферта

Приложение 8а – Анализ разходи-ползи

Приложение 8б – Анализ_разходи_ползи

Приложение 9 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 10 – Формуляр за мониторинг

Приложение 11 – Декларация държавни помощи

Приложение 12a – Декларация минимални помощи

Приложение 16 – Декларация НСИ

Приложение 17 – Декларация неприложими документи

Приложение 21 – Декларация за липса на изкуств. създадени условия

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Приложение 6в – Указания за попълване на декларация МСП

Приложение 12б – Указания за попълване на Декларация минимални за помощи

Приложение 13 – Списък рефернтни разходи

Приложение 14 – Указания за попълване на формуляр в ИСУН

Приложение 15а – Оценителна таблица 1 за адм. съответствие и допустимост

Приложение 15б – Оценителна таблица 2 за техн. и фин. оценка

Приложение 19 – Доклад за посещение на място

Приложение 20 – Работен лист за обоснованост на разходите

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ КЪМ ТЯХ:

Условия за изпълнение на проекти

Приложение 1 – Административен договор

Приложение 1а – Административен договор по ЗОП

Приложение 2 – Декларация за липса на обстоятелства за отстраняване

Приложение 3 – Декларация по ЗДДС

Приложение 3А – Декларация за упражняване правото на данъчен кредит

Приложение 4 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 5 – Декларация за генериране на нетни приходи

Приложение 6 – Декларация за нередности

Приложение 7 – Формуляр за мониторинг

Приложение 8 – Заявление за профил за достъп на ръководител, кмет до ИСУН

Приложение 9 – Заявление за профил за достъп на упълномощени лица

Приложение 10 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 11 – Документи за междинно и окончателно плащане

Съобщение от МИГ:

Съобщение от МИГ