Предпечатна подготовка и отпечатване на брошури, печатни материали и изработване на рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ Сандански

В изпълнение на Договор №5/ 27.10.2017 г. с „Делта И“ ООД бяха изработени следните материали:

  • Предпечатна подготовка и отпечатване на брошури и печатни материали: плакати – покани за събития; рекламни листовки с мерките по СВОМР; брошура с отчет за дейността през 2017 г.;
  • Изработване на рекламни материали: трисекционен работен календар; тефтер; химикал; флаш памет; хартиена торба; визитник.

    Дейността се изпълнява във връзка с прилагане на подмярка  19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ и в изпълнение на Споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР от ПРСР 2014-2020 г.