Предварително проучване

В изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за промотиране на местните идентичности, продукти и забележителности“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., се извърши предварително проучване на тема: „Предварително проучване на използвани съвременни методи и подходи за промотиране на местните идентичности в други региони на Европа с цел възможното им прилагане за целите на бъдещия проект за сътрудничество“.

В резултат от проведеното проучване са формулирани изводи, препоръки и предложения за възможни подходи и методи за международно промотиране на местни продукти и забележителности, които може да бъдат използвани в бъдещ проект за сътрудничество.

Възможностите и потенциалът на развитие, в това число и този свързан с туризма, на територията на МИГ Сандански е значителен. Идентифицираните „добри практики“ могат да бъдат приложени на различни места – дестинации в региона, с което неговия туристически потенциал и възможности да бъдат ефективно и балансирано разработени. На лице са всички фактори да бъдат успешно приложени тези практики, а именно тези, свързани с действията на МИГ Сандански, наличната туристическа инфраструктура, тенденциите в развитието на туризма и др. Прилагането на добрите практики ще има изцяло положителен ефект за трансграничния регион като ще допринесе за увеличаването на потока от посетители, подкрепа на местните производители, малки и средни предприятия, както и намаляване на социално-културните различия между различните групи.

Идентифицираните добри практики ще помогнат за разработването на нови туристически пакети, които на свой ред диверсифицират и балансират настоящата туристическа структура в региона, като я направят по-конкурентноспособна и успяваща да задоволи потребностите на различни типове туристи, в това число и такива търсещи туризъм с акцент върху културно-историческото и археологическото наследство и такива, които търсят дестинации свързани с „винен туризъм“.

За прилагане на подбраните добри практики на територията на МИГ Сандански и за прилагане на добрите практики в управлението на МИГ и СВОМР е необходимо определяне и прилагане на мерки за по-нататъшно повишаване на капацитета, в следните насоки:

  • Специализирани обучения. Това ще допринесе за оживяването на територията като цяло, да не се губят идеи и ентусиазъм на местните хора и ще затвърди образа на МИГ Сандански като агенция за местно развитие, която активно и ефективно подпомага местните хора.
  • Внедряване на нови методи за повишаване интензивността на работата с потенциалните партньори – в границите на обективните възможности – двустранни посещения, обиколки, лични срещи, публични събития и др.
  • Създаване на собствена марка за идентификация на района.
  • При възможност, осъществяване на учебни посещения за практическа обмяна на опит за подобряване на управлението, както и приемане на посещения на МИГ от държави с идентифицирани добри практики.
  • Промотиране и маркетинг на собствената марка и на местни продукти на международните пазари, включително чрез маркетингов план, видеоклипове, уебсайт, събития и рекламни материали;
  • Разработване на проект по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Предварително проучване на тема: „Предварително проучване на използвани съвременни методи и подходи за промотиране на местните идентичности в други региони на Европа с цел възможното им прилагане за целите на бъдещия проект за сътрудничество